Så här går det till att rösta på förhand i Finland

Innan du tar dig till förhandsröstningsstället:

1. Ta ovillkorligen med ett identitetsbevis, t.ex. ett av polisen utfärdat identitetskort, pass, körkort eller någon annan motsvarande handling försedd med foto. Om du inte har en sådan handling kan du på närmaste polisinrättning avhämta ett avgiftsfritt temporärt identitetskort för att kunna rösta. För det temporära identitetskortet behöver du två passfoton.

2. Meddelandekortet (anmälan om rösträtt) som du fått med posten behövs inte tas med. Om du röstar i en röstningsbuss eller på ett motsvarande ambulerande förhandsröstningsställe går dock röstningen snabbare om du har kortet med dig. Om du av någon anledning inte har fått meddelandekortet kan du kontakta vilken magistrat som helst för att fråga om kortet och/eller uppgifterna i det.

3. Du får rösta på förhand på vilket som helst av de allmänna förhandsröstningsställena i Finland eller utomlands.

4. Om du vill ta reda på numret på din egen kandidat redan i förväg, hittar du det i kandidatförteckningen för presidentvalet. Kandidatnumren finns också i kandidaternas valreklam samt i olika medier.

5. Om du inte själv är förmögen att anteckna din röst, kan du ta med dig ett biträde. En person som är kandidat i valet får dock inte fungera som biträde, inte heller kandidatens make eller maka, barn, syskon eller förälder. Om du inte har ett eget biträde, kan valfunktionären fungera som ditt biträde.

På förhandsröstningsstället:

6. Visa upp ditt identitetsbevis för valfunktionären. Därefter får du en röstsedel.


7. Ta röstsedeln med dig och gå in i röstningsbåset. I båset finns en penna och på båsets vägg finns förteckningen över kandidaterna i presidentvalet.

7a. Om du behöver hjälp med att anteckna rösten, kan du be att valfunktionären hjälper dig att göra anteckningen i röstningsbåset.

8. Anteckna på röstsedeln numret på den kandidat som du vill rösta på. Kandidatens nummer finns i kandidatförteckningen för presidentvalet. Skriv ingenting annat på röstsedeln! Instruktioner till väljaren (pdf, 0.27 Mt).

9. När du har gjort anteckningen ska du vika ihop röstsedeln så att numret hamnar innanför vecken och att insidan inte syns utåt.

10. Ta den hopvikta röstsedeln med dig och gå till valfunktionären. Valfunktionären stämplar din röstsedel.

11. Efter detta ger valfunktionären dig ett brunt valkuvert och ber dig innesluta röstsedeln i kuvertet. Lägg röstsedeln i kuvertet och ge det till valfunktionären. Det är viktigt att du själv noggrant tillsluter valkuvertet. Eftersom ingen valurna används vid förhandsröstning, fungerar valkuvertet såsom valurna.

12. Valfunktionären antecknar i rösträttsregistret att du har röstat. Om rösträttsregistret inte används på förhandsröstningsstället, antecknar valfunktionären ditt namn i förteckningen som förs över väljarna.

13. Valfunktionären skriver ut en följebrevsblankett och ber dig underteckna den. På blanketten finns bl.a. ditt namn och adressen för din centralvalnämnd. Om rösträttsregistret inte används på förhandsröstningsstället ber valfunktionären dig underteckna meddelandekortet eller, om du inte har meddelandekortet med dig, fylla i och underteckna följebrevsblanketten. Underteckna meddelandekortet eller följebrevet och ge det till valfunktionären.

14. Till slut innesluter valfunktionären valkuvertet (som innehåller röstsedeln) och följebrevet eller meddelandekortet som du undertecknat i ett gult ytterkuvert, som sedan sänds till den kommunala centralvalnämnden i din egen kommun.

(Efter mottagandet öppnar centralvalnämnden ytterkuvertet och granskar på basis av meddelandekortet eller följebrevet vem som har röstat. Efter denna granskning ska ytterkuvertet och valkuvertet skiljas åt. Det bör noteras att centralvalnämnden inte ännu i det här skedet öppnar valkuvertet. Valkuverten öppnas först på valdagen när rösträkningen börjar).


15.
När valfunktionären har inneslutit dina valhandlingar i det gula ytterkuvertet kan du lämna förhandsröstningsstället. 
Publicerad 22.12.2017