Röstning på valdagen

Vallokalerna öppnas för röstning på valdagen klockan nio och stängs klockan åtta på kvällen. Röstningen får dock inte avslutas innan alla som har infunnit sig på plats före stängningsdags har fått rösta.

På valdagen får en väljare rösta enbart på det ställe som fastställts som hans eller hennes egen vallokal. Röstningsstället på valdagen anges på meddelandekortet som skickats till var och en som har rätt att rösta. Om kortet har tappats kan väljaren kontakta magistraten under tjänstetid eller ringa justitieministeriets avgiftsfria servicenummer 0800 9 4771 för att få reda på var han eller hon kan rösta.

Väljaren måste styrka sin identitet. Därför måste väljaren absolut ha med sig ett identitetsbevis med foto, till exempel ett chipförsett identitetskort, körkort eller pass.

För ordnandet av röstningen i vallokalen på valdagen svarar en valnämnd som kommunstyrelsen har tillsatt. Valnämnden består av fem medlemmar av vilka minst tre måste vara närvarande under hela röstningen. I vallokalen finns också ett valbiträde.

När vallokalen har stängts utför valnämnden den preliminära räkningen av röstsedlarna och kontrollerar att antalet röstsedlar motsvarar antalet personer som enligt anteckningarna i vallängden har röstat. Efter detta förmedlas uppgifterna om antalet väljare och röstningens preliminära resultat till kommunens informationscentral som matar in uppgifterna i valdatasystemet. I systemet blir resultaten en del av den riksomfattande resultatuträkningen.

Röstningsanvisningar: Så här går det till att rösta på valdagen


Biträdande vid röstning

 
Publicerad 14.3.2017