Första sidan » Om val » Kommunalval » Förrättning av valet

Förrättning av valet

Centrala principer vid förrättning av kommunalval:

  • valen är direkta, proportionella och hemliga.
  • valen baserar sig på allmän och lika rösträtt.
  • var och en väljare skall personligen avge sin röst.
  • röstningen sker i närvaro av en valmyndighet.

Vid kommunalval är justitieministeriet högsta valmyndighet. Justitieministeriet har det övergripande ansvaret för förrättandet av valet.

Lokala valmyndigheter är

  • i varje kommun: centralvalnämnden, valnämnderna och valbestyrelserna samt valförrättarna vid förhandsröstningsställena,

Andra valmyndigheter är:

  • Befolkningsregistercentralen och magistraterna samt
  • utrikesministeriet.

Mer information om de centrala principerna vid förrättning av val och om valmyndigheternas uppgifter .

Finlands Kommunförbund har den 19 october 2016 skickat ut en cirkulär som gäller vissa frågor kring förrättningen av kommunalvalet, bl.a. ordnandet av valaffischeringen.
 
Publicerad 8.11.2016