Landskapsval

Regeringens proposition om social- och hälsovårds- och landskapsreformen (RP 15/2017 rd) behandlas som bäst i riksdagen. I propositionen ingår bestämmelser om landskapsval. Lagstiftningen träder i kraft under hösten 2017.

Landskapsval förrättas för att välja 18 landskapsfullmäktige. Ett landskap är ett offentligrättsligt samfund med självstyrelse inom sitt område. Målet är att ordnandet av social- och hälsotjänsterna och andra regionala uppgifter ska överföras till landskapen den 1 januari 2019.

Det första landskapsvalet

Avsikten är att landskapsval förrättas första gången i samband med presidentvalet 2018. Valdagen är söndagen den 28 januari 2018. År 2021 och därefter ska landskapsvalet förrättas i april samtidigt med kommunalvalet. Landskapsval förrättas på samma sätt som andra allmänna val.

Räkningen av de röstsedlar som getts in i det första landskapsvalet ska skötas av valkretsnämnderna, som redan har den behövliga personalen för räkning av röstsedlarna vid presidentvalet.

Landskapsvalet förrättas i samband med presidentvalet, vilket betyder att det förordnas särskilda valförrättare eller tillsätts särskilda valnämnder för landskapsvalet. I valen används också samma röstningsställen och väljarna kan rösta i båda valen samtidigt. Till exempel på valdagen läggs röstsedlarna i samma valurna.

Det temporära beredningsorganet i landskapet deltar i förrättandet av det första landskapsvalet genom att i god tid före valet tillsätta en landskapsvalnämnd. Dess medlemmar ska företräda de grupper av röstande som vid föregående kommunalval, dvs. valet 2017, ställt upp kandidater i landskapets kommuner. Dessa landskapsvalnämnders mandat varar tills de landskapsfullmäktige som väljs i valet tillsätter nya landskapsvalnämnder i landskapen i enlighet med den föreslagna 12 a §.

Bestämda tider vid det fösta landskapsvalet:

  • Valdagen är söndagen den 28 januari 2018
  • Förhandsröstning ordnas 17–23.1.2018
  • Meddelandena om rösträtt postas till de röstberättigade senast den 4 januari 2018
  • Kandidatuppställningen fastställs den 21 december 2017
  • Kandidatansökan ska lämnas in senast den 12 december 2017
  • Uppgifterna i rösträttsregistret fastställs den 8 december 2017

Kandidatuppställning

Tidtabellen för kandidatuppställningen vid det första landskapsvalet är densamma som vid det presidentval som förrättas samtidigt, dvs. den sker en vecka tidigare än vid andra val. Tiden för kandidatuppställning går ut tisdagen den 12 december 2017.

I det första landskapsvalet ska det enligt propositionen i varje landskap väljas minst det antal ledamöter som avses i 18 § 1 mom. i landskapslagen.

Eftersom riksdagsbehandlingen av lagstiftningen som gäller landskapsval fortfarande pågår, har de bifogade kandidatuppställningsblanketterna inte ännu fastställts.

  • Kandidatuppställningsblanketter


 
Publicerad 29.6.2017