Första sidan » Om val » Riksdagsval » Förrättning av valet

Förrättning av valet

  • Riksdagsvalen är direkta, proportionella och hemliga.
  • Riksdagsvalen baserar sig på allmän och lika rösträtt.
  • Var och en av de röstberättigade skall personligen avge sin röst.
  • Röstningen förrättas framför en valmyndighet.

Vid riksdagsval är justitieministeriet högsta valmyndighet. Justitieministeriet har det övergripande ansvaret för förrättandet av riksdagsval.

Lokala valmyndigheter är

  • valkretsnämnderna,
  • i varje kommun: centralvalnämnden, valnämnderna och valbestyrelserna samt valförrättarna vid förhandsröstningsställena,
  • Befolkningsregistercentralen och magistraterna samt
  • utrikesministeriet.

Mer information om de centrala principerna för val och om valmyndigheternas uppgifter .

 
Publicerad 4.1.2018