Första sidan » Om val » Riksdagsval » Rösrätt och rösträttsregister

Rösträtt och rösträttsregister

Rösträtt

Röstberättigad vid riksdagsval är varje finsk medborgare oavsett boningsort, som senast på valdagen under det första valet fyller 18 år.

Rösträttsregister

Uppgifterna i rösträttsregistret är offentliga och kan fås från magistraterna per telefon eller som utdrag (utdrag som ges till någon annan än väljaren själv är avgiftsbelagda) från och med den 41 dagen före valdagen . Till alla dem som är upptagna i registret sänds dessutom senast den 24 dagen före valdagen en anmälan om rösträtt (ett meddelandekort), som innehåller bl.a. uppgifter om valdagen, förhandsröstningsperioden, de allmänna förhandsrötsningsställena inom valkretsen i fråga samt deras öppettider, namnet på och adressen till vallokalen på valdagen och kontaktinformationen till valmyndigheten. Vallängderna, som ska finnas på alla röstningsställen på valdagen, skrivs ut ur rösträttsregistret.

Rättelseyrkanden angående rösträttsregistret

Besvär över ett beslut av magistraten skall anföras senast den sjunde dagen efter den dag då parten i fråga har delgetts beslutet. Över förvaltningsdomstolens beslut får ändring inte sökas genom besvär. Ändring kan sökas hos högsta förvaltningsdomstolen genom s.k. extraordinära rättsmedel, dvs. klagan eller en ansökan om återbrytande av ett förvaltningsbeslut eller återställande av försutten fatalietid. I praktiken kan dessa extraordinära rättsmedel dock tillämpas ytterst sällan.

Rösträttsregistrets laga kraft

Ett undantag från detta görs endast i sådana fall, där förvaltningsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen meddelar sitt beslut först efter att rösträttsregistret har vunnit laga kraft. En person som enligt beslut av t.ex. förvaltningsdomstolen är röstberättigad får i dessa fall rösta, men är skyldig att på valdagen för valnämnden visa upp beslutet.

Viktiga datum vid riksdagsvalet 2015:

  • Rösträttsregistret upprättas på onsdagen den 4 mars enligt de uppgifter som finns i befolkningsdatasystemet på fredagen den 27 februari.
  • Uppgifterna i rösträttsregistret finns framlagda för kontroll i magistraterna från och med måndagen den 9 mars.
  • Anmälan om rösträtt (ett meddelandekort) sänds senast på fredagen den 27 mars till alla som har rätt att rösta vid valet.
  • Rättelseyrkanden ska framställas hos magistraten senast på tisdagen den 7 april.
  • Magistraten ska avgöra yrkandena senast på tisdagen den 7 april.
  • Rösträttsregistret vinner laga kraft på tisdagen den 7 april.

Blankett för yrkande på rättelse av rösträttsregistret

 
Publicerad 19.4.2017