Suomeksi - På svenska - In English

Vaalit.fi

Vaalit.fi

Första sidan » Om val » Val till Europaparlamentet » Rösträtt och rösträttsregister

Rösträtt och rösträttsregister

Rösträtt

Röstberättigad vid Europaparlamentsval i Finland är
1) varje finsk medborgare oavsett boningsort, som senast på valdagen fyller 18 år och
2) medborgare i andra medlemsstater i Europeiska unionen som senast på valdagen fyller 18 år och som har i lagen om hemkommun avsedd hemkommun i Finland eller som är anställda inom Europeiska unionen eller en i Finland verksam internationell organisation eller som är familjemedlemmar till sådana personer och som bor i Finland, förutsatt att de inte förlorat sin rösträtt i den medlemsstat i vilken de är medborgare.

En förutsättning för rösträtten är dock att de anmält sig till rösträttsregistret i Finland. Anmälningen skall göras till magistraten senast den 80 dagen före valdagen. Anmälningen kan göras med hjälp av Befolkningsregistercentralens blankett .

Vid samma Europaparlamentsval får var och en rösta enbart i en av Europeiska unionens medlemsstater, dvs. en röstberättigad får rösta antingen i sitt hemland eller i den stat där han eller hon bor.

En finsk medborgare som inom den föreskrivna tidsfristen har meddelat att han eller hon önskar utöva sin rösträtt i en annan medlemsstat är inte röstberättigad i Finlands Europaparlamentsval.


Rösträttsregister

Befolkningsregistercentralen upprättar senast den 46 dagen före valdagen ett ADB-baserat register över de röstberättigade (rösträttsregister). I registret införs om varje röstberättigad de uppgifter (bl.a. namn, personbeteckning, valkrets, hemkommun och röstningsställe) som finns i befolkningsdatasystemet den 51 dagen före valdagen.

Uppgifterna i rösträttsregistret finns framlagda för kontroll i magistraterna från och med den 41 dagen före valdagen. Till alla dem som är upptagna i registret sänds dessutom senast den 24 dagen före valdagen en anmälan om rösträtt (ett meddelandekort), som innehåller bl.a. uppgifter om valdagen, förhandsröstningsperioden, adressen till röstningsstället och kontaktinformationen till valmyndigheten. Vallängderna, som skall finnas på alla röstningsställen på valdagen, skrivs ut ur rösträttsregistret.

Rättelseyrkanden angående rösträttsregistret skall framställas hos magistraten senast den 16 dagen före valdagen. Ett rättelseyrkande kan framställas bl.a. av en person som anser att han eller hon obehörigen utelämnats ur rösträttsregistret eller att en anteckning om honom eller henne i registret är oriktig. Rättelseyrkandet kan göras med blanketten som utarbetats enligt justitieministeriets beslut (802/1998). Magistraten skall avgöra rättelseyrkanden som gäller rösträttsregistret senast den 13 dagen före valdagen. Besvär över ett beslut av magistraten skall anföras senast den sjunde dagen efter den dag då parten i fråga har delgetts beslutet. Över länsrättens beslut får ändring inte sökas genom besvär. Ändring kan sökas hos högsta förvaltningsdomstolen genom s.k. extraordinära rättsmedel, dvs. klagan, återställande av försutten fatalietid och återbrytande. Sistnämnda rättsmedel kommer dock i praktiken ytterst sällan i fråga.

Rösträttsregistret vinner laga kraft den 12 dagen före valdagen klockan 12. Efter detta skall rösträttsregistret följas oförändrat, dvs. ingen får utelämnas ur eller fogas till rösträttregistret och uppgifterna i registret får inte heller ändras. Ett undantag utgörs av sådana fall, där förvaltningsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen meddelar sitt beslut först efter att röstregistret har vunnit laga kraft. En person som enligt beslut av länsrätten eller högsta förvaltningsdomstolen är röstberättigad får i dessa fall rösta, men är skyldig att på valdagen för valnämnden visa upp beslutet.

Viktiga datum vid Europaparlamentsvalet 2014:

  • Medborgare i andra medlemsstater inom EU ska anmäla sig som röstberättigade i Finland senast torsdagen den 6 mars 2014
  • Rösträttsregistret upprättas på onsdagen den 9 april enligt de uppgifter som finns i befolkningsdatasystemet på fredagen den 4 april.
  • Uppgifterna i rösträttsregistret finns framlagda för kontroll i magistraterna från och med måndagen den 14 april.
  • Anmälan om rösträtt (ett meddelandekort) sänds senast på fredagen den 2 maj till alla som har rätt att rösta vid valet.
  • Rättelseyrkanden ska framställas hos magistraten senast på fredagen den 9 maj. Magistraten ska avgöra yrkandena senast den 12 maj
  • Rösträttsregistret vinner laga kraft på tisdagen den 13 maj kl. 12.
 
Publicerad 23.4.2014