Partifinansieringen

Ett parti och en partiförening får ta emot bidrag enligt vad som föreskrivs i partilagen (10/1969).

Partistödet och övervakning av dess användning

Staten understöder partiverksamheten genom ett understöd som fördelas mellan partierna i förhållande till antalet riksdagsmandat. Även partier som vid senaste riksdagsval fått minst två procent av rösterna i hela landet har rätt till statsunderstöd. Understödet till ett sådant parti uppgår dock till en tredjedel av det som beviljas ett riksdagsparti för ett riksdagsmandat. Understödet beviljas av statsrådet och Statens revisionsverket övervakar användningen av understödet.

Statsrådet har utfärdat en förordning en förordning (96/2017) om de uppgifter som ska läggas fram i redovisningen av användningen av statsunderstödet som beviljas med stöd av partilagen. Uppgifterna som förutsätts framgår av blanketterna som kan användas för redovisningen. Syftet är att förenhetliga innehållet i redovisningarna som förutsätts enligt partilagen och effektivera övervakningen av användningen av understödet.

Andra bidrag till partiet och övervakning av dessa

Statens revisionsverk ska övervaka att ett parti, sammanslutningar som står partiet nära och föreningar som avses i understödsbeslutet (tillsynsobjekt) i sin verksamhet iakttar partilagens bestämmelser om bidrag, redovisning av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen samt utarbetande och inlämnande av anknytande handlingar och uppgifter. Vid fullgörandet av denna uppgift kan verket granska tillsynsobjektets bokföring och medelsanvändning och vid behov uppmana tillsynsobjektet att fullgöra de skyldigheter som följer av denna lag.

Mer information om tillsynen av val- och partifinansieringen: www.puoluerahoitusvalvonta.fi .

Namnet på betalaren av reklamen

Ett parti och en partiförening ska se till att det av sådan avgiftsbelagd reklam som ingår i valkampanjen eller är avsedd att stödja den framgår vem som betalar reklamen.

Namnet på en enskild person får dock inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av den reklam han eller hon har betalat är mindre än 1 500 euro. Mer om detta.

Beloppet för partistödet

Under de senaste åren har statsrådet beviljat anslag för understödjande av politisk verksamhet (dvs. s.k. partistöd) enligt följande (moment 23.20 i statsbudgeten):

  • år 2015: 32 000 000 euro (egentligt partistöd 16 915 000 euro och understöd för informationsverksamhet och kommunikation 14 925 000 euro)
  • år 2013 och 2014: 34 000 000 euro (egentligt partistöd 17 910 000 euro och understöd för informationsverksamhet och kommunikation 15 920 000 euro)
  • år 2012: 34 000 000 euro (egentligt partistöd 17 910 000 euro och understöd för informationsverksamhet och kommunikation 15 910 000 euro)
  • år 2011: 36 000 000 euro (egentligt partistöd 17 910 000 euro och understöd för informationsverksamhet och kommunikation 17 910 000 euro)
  • år 2008, 2009 och 2010: 36 000 000 euro (egentligt partistöd 18 000 000 euro och understöd för informationsverksamhet och kommunikation 18 000 000 euro)
  • år 2007: 12 444 000 euro samt 2 489 000 euro i extra partistöd för utgifter föranledda av riksdagsvalet. Totalt 14 933 000 euro
  • år 2006: 12 260 000 euro samt 2 452 000 euro i extra partistöd för utgifter föranledda av presidentvalet. Sammanlagt 14 712 000 euro.
  • år 2005: 12 020 000 euro.
  • år 2004: 11 807 000 euro samt 1 181 000 euro i extra partistöd för utgifter föranledda av kommunalvalet 2004 samt i understöd för informationsverksamhet i samband med Europaparlamentsvalet. Sammanlagt 12 988 000 euro.
  • år 2003: 11 807 000 euro


 
Publicerad 21.9.2017