Första sidan » Valinformation » Tidigare utvecklingsprojekt

Tidigare utvecklingsprojekt

Vid justitieministeriet pågår flera utvecklingsprojekt som hänför sig till val.

REFORMEN AV VALSYSTEMET VID RIKSDAGSVAL

Det har föreslagits att valsystemet vid riksdagsval ändras så att hela landet, med undantag av landskapet Åland, ska bilda ett enda valområde när valresultatet räknas ut. Samtidigt införs en riksomfattande röstspärr på tre procent. Statsrådet har godkänt propositionens innehåll och propositionen överlämnades till riksdagen den 5 mars 2010 (RP 7/2010 rd.).

Genom reformen ska antalet riksdagsmandat ett parti eller en grupp får basera sig på deras totala röstetal i hela landet. Det totala mandatantalet för vart och ett parti räknas ut enligt d´Hondts metod som baserar sig på jämförelsetal.

Reformen syftar till att förverkliga det proportionella valsättet så bra som möjligt och på lika grunder i olika delar av landet. Enligt det nuvarande systemet krävs det i en liten valkrets en betydligt större andel av rösterna för att få ett riksdagsmandat än i en stor valkrets. Detta ställer väljarna i små och stora valkretsar i en ojämlik ställning.

Enligt förslaget ska ändringarna träda i kraft inför riksdagsvalet 2015.

Till projektets uppgifter

ELEKTRONISK RÖSTNING

Ett försök med elektronisk röstning på röstningsställena genomfördes vid kommunalvalet 2008 i tre kommuner inom Nylands valkrets. På grund av erfarenheterna av försöket beslutade regeringen vid sin aftonskola den 13 januari 2010 att det inte finns anledning att fortsätta utvecklandet av sådan typ av elektronisk röstning som testades vid försöket. Om man senare beslutar att gå vidare med utvecklandet av den elektroniska röstningen går utvecklingen sannolikt i riktning mot Internetröstning. Tills vidare följer man den internationella utvecklingen av elektronisk röstning.

Till projektets uppgifter

 
Publicerad 22.5.2017