Landskapsval

Regeringens proposition till social- och hälsovårds- och landskapsreform (RP 15/2017 rd) överlämnades till riksdagen den 2 mars 2017. Enligt regeringens riktlinjer avses den nya lagstiftningen träda i kraft i juni 2018.

I propositionen föreslås att den högsta beslutanderätten i landskapet ska utövas av landskapsfullmäktige, vars ledamöter och ersättare ska väljas genom landskapsval. Landskapsval är direkta, hemliga och proportionella och grundar sig på lika rösträtt. Fullmäktiges mandattid är fyra år.

Var och en landskapsfullmäktige fattar själv beslut om antalet ledamöter, men i land-skapslagen ska föreskrivas att i mindre landskap väljs minst 59 ledamöter och i det största minst 99 ledamöter. I det första landskapsvalet väljs dock det nämnda minimiantalet ledamöter.

 

Antal invånare Antal ledamöter i fullmäktige minst
högst 200 000 59
200 001 - 400 000 69
400 001 - 600 000 79
600 001 - 800 000 89
över 800 000 99