Vaalikelpoisuus

Vaalikelpoisuus tarkoittaa kelpoisuutta tulla valituksi vaaleissa valittavaan toimielimeen. Vaalikelpoisuus on edellytys ehdokkaaksi asettumiselle. Oikeus asettua ehdokkaaksi vaaleissa on perusoikeus.

Kuntavaalit

Vaalikelpoinen kuntavaaleissa on henkilö,
1) jonka kotikunta kyseinen kunta on,
2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa ja
3) joka ei ole holhouksen alainen (vajaavaltainen).

Vaalikelpoisuuden rajoituksista säädetään kuntalain 72 §:ssä.

Suomen Kuntaliitto on 19.10.2016 antanut yleiskirjeen vaalikelpoisuudesta valtuustoon.

Se, missä kunnassa henkilö on vaalikelpoinen, määräytyy lähtökohtaisesti samoin kuin henkilön äänioikeuskuntakin eli väestötietojärjestelmässä 51. päivänä ennen vaalipäivää olevien tietojen mukaan. Jos henkilö kuitenkin muuttaa kotikuntaansa kyseisen päivämäärän jälkeen, hänen vaalikelpoisuutensa seuraa mukana.

Esimerkki: Ehdokkaan kotikunta on 17.2.2017 kunta A. Hän kuitenkin muuttaa seuraavalla viikolla kuntaan B. Häntä koskeva ehdokashakemus jätetään kunnan B keskusvaalilautakunnalle 28.2. Keskusvaalilautakunta vahvistaa ehdokasasettelun 9.3. Näin ehdokkaalla on se tilanne, että hänellä on äänioikeus kunnassa A, mutta hän on ehdokkaana kunnassa B.

Ehdokkaan vaalikelpoisuuden määräytymiselle ei ole lainsäädännössä säädetty selvää ajankohtaa, mutta käytännössä ehdokkaan kotikunnan tulee olla selvä viimeistään keskiviikkona 32. päivänä ennen vaalipäivää, jolloin keskusvaalilautakunnat käsittelevät ja ratkaisevat ehdokashakemuksiin tehdyt täydennykset. Ehdokkaan kotikuntaa koskevat ratkaisut tehdään väestötietojärjestelmässä olevien tietojen perusteella.

Presidentinvaali

Perustuslain mukaan tasavallan presidentin tulee olla syntyperäinen Suomen kansalainen.

Eduskuntavaalit

Eduskuntavaaleissa vaalikelpoinen on jokainen äänioikeutettu henkilö, joka ei ole vajaavaltainen eli holhouksen alainen. Kansanedustajaksi ei kuitenkaan voida valita sotilasvirassa olevaa henkilöä.

Lisäksi kansanedustajana eivät voi olla seuraavat korkeat virkamiehet: valtioneuvoston oikeuskansleri, eduskunnan oikeusasiamies, korkeimman oikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden jäsen eikä valtakunnansyyttäjä. He voivat olla ehdokkaina, mutta jos tulevat valituiksi, heidän tulee erota virastaan.

Vaalikelpoisuus on eduskuntavaaleissa riippumaton ehdokkaan kotikunnasta, joten ehdokas voi asettautua ehdokkaaksi missä tahansa vaalipiirissä, kuitenkin vain yhdessä vaalipiirissä.

Europarlamenttivaalit

Vaalikelpoisuudesta europarlamenttivaaleissa on voimassa, mitä vaalikelpoisuudesta eduskuntavaaleissa säädetään. Vaalikelpoinen on siten
1) jokainen Suomen kansalainen, jolla on vaaleissa äänioikeus ja joka ei ole vajaavaltainen eli holhouksen alainen sekä
2) jokainen äänioikeutettu Euroopan unionin jäsenvaltion kansalainen, joka on ilmoittautunut ja otettu äänioikeusrekisteriin Suomessa ja joka ei ole menettänyt vaalikelpoisuuttaan kotivaltionsa vaaleissa.