Vaalikelpoisuus

Hallituksen esityksen mukaan vaalikelpoinen eli kelpoinen ehdokkaaksi maakuntavaaleissa olisi henkilö,
1) jonka kotikunta kuuluu kyseiseen maakuntaan,
2) jolla on jossakin maakunnassa äänioikeus maakuntavaaleissa ja
3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoisuuden rajoituksista säädettäisiin maakuntalain 61 §:ssä:

"Vaalikelpoinen maakuntavaltuustoon ei ole:
1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi maakuntaa koskevia valvontatehtäviä;
2) maakunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii maakuntahallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen tai maakunnan liikelaitoksen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä;
3) maakunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun maakunnan palveluksessa olevaan henkilöön;
4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa maakunnan liikelaitoksessa tai sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tai muita maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvia palveluja tuottavassa yhteisössä tai säätiössä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen valtuutetuksi, jos palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toimikausi alkaa."

Ehdokasasettelu

Ehdokkaita maakuntavaaleissa voisivat asettaa puoluerekisteriin merkityt puolueet ja valitsijayhdistykset. Puolueet voisivat muodostaa vaaliliittoja ja valitsijayhdistykset yhteislistoja. Asetetut ehdokkaat olisivat ehdokkaina koko maakunnassa. Puolueen ehdokkaat asettaisi joku puolueen keskusorganisaation nimeämä ja maakuntavaalilautakunnalle ilmoittama maakunnassa toimiva puolueyhdistys. Valitsijayhdistyksen voisi perustaa vähintään 50 itsehallintoalueella asuvaa äänioikeutettua.

Ehdokaslistan maksimipituus olisi sama kuin kuntavaaleissa eli 1,5 kertaa maakunnassa valittavien valtuutettujen määrä.

Kunkin ehdokkaan kohdalle ehdokaslistojen yhdistelmään merkittäisiin numeron, nimen ja ammatin lisäksi hänen kotikuntansa.

Puolueet ja valitsijayhdistykset tekisivät ehdokashakemukset maakuntavaalilautakunnalle. Oikeusministeriö on laatinut maakuntavaalien ehdokasasettelulomakkeet.