Befolkningsregistercentralen och magistraterna

Befolkningsregistercentralen tillsammans med magistraterna upprättar ett rösträttsregister vid val samt för ett register över röstningsställena och förvaltar indelningen i röstningsområden.

  • Befolkningsregistercentralens servicenummer 0295 535 530

Befolkningsregistercentralens kontaktinformation i valfrågor:

Projektchef Pauli Pekkanen
- Röstningsområdena inom kommunerna
- Rösträttsregistret
- Registret över röstningsställena

Telefon: 0295 535 282 och 050 400 2545
Fax: (09) 876 4369
E-post: fö[email protected]
Postadress: PB 123, 00531 HELSINGFORS

Magistraterna