Kommunal folkomröstning

Bestämmelser om rådgivande kommunal folkomröstning finns i 24-25 § i kommunallagen (410/2015) . Beslut om att anordna en folkomröstning fattas av fullmäktige. Initiativ till en folkomröstning kan tas av minst fyra procent av de kommuninvånare som fyllt 15 år. Kommunala folkomröstningar kan ordnas vid vilken tidpunkt som helst, dock inte i samband med kommunalval, statliga val eller en statlig folkomröstning. Bestämmelser om förfarandet vid kommunala folkomröstningar finns i lag (656/1990).

Fram till slutet av maj 2017 förrättas folkomröstningar enligt 30 och 31 § i den tidigare kommunallagen (365/1995). Till skillnad från den nya kommunallagen kan initiativ till en folkomröstning kan tas av en grupp av kommuninvånare som består av minst fem procent av kommunens röstberättigade invånare.

Lagstiftningen om kommunala rådgivande folkomröstningar trädde i kraft den 1 augusti 1990. Den första folkomröstningen anordnades i Tusby den 12 maj 1991.

Förteckning över kommunala rådgivande folkomröstningar efter 1991 (på finska)