Landskapsval

Beredningen av social- och hälsovårds- och landskapsreformen enligt regeringsprogrammet för statsminister Marins regering (10.12.2019) inleddes hösten 2019. I reformen ingår också beredning som gäller landskapsval och som kommer att basera sig på motsvarande beredning under den föregående regeringsperioden.

Regeringens proposition till social- och hälsovårds- och landskapsreform (RP 15/2017 rd) överlämnades till riksdagen den 2 mars 2017. Denna proposition och förslagen som hade samband med den förföll i riksdagen då regeringsperioden 2015-2019 avslutades. I propositionen ingick bestämmelser även om landskapsval. På dessa sidor redogörs för innehållet i bestämmelserna.

Enligt propositionen ska den högsta beslutanderätten i landskapet utövas av landskapsfullmäktige, vars ledamöter och ersättare ska väljas genom landskapsval. Landskapsval ska vara direkta, hemliga och proportionella och grunda sig på lika rösträtt. Fullmäktiges mandattid ska vara fyra år.

Var och en landskapsfullmäktige ska själv fatta beslut om antalet ledamöter, men i landskapslagen ska föreskrivas att i mindre landskap väljs minst 59 ledamöter och i det största minst 99 ledamöter. I det första landskapsvalet ska dock väljas det nämnda minimiantalet ledamöter.

Antal invånare

Antal ledamöter i fullmäktige minst
högst 200 000 59
200 001 - 400 000 69
400 001 - 600 000 79
600 001 - 800 000 89
över 800 000 99