Landskapsval

Regeringens proposition till social- och hälsovårds- och landskapsreform (RP 15/2017 rd) överlämnades till riksdagen den 2 mars 2017. Enligt statsministerns upplysning av den 27 juni 2018 (SU 2/2018 rd) har regeringen som mål att det första landskapsvalet ska kunna förrättas i maj 2019. Då bör lagarna ha varit i kraft ungefär ett halvt år. Enligt regeringens svar till riksdagen den 17 augusti 2018 ska landskapsvalet förrättas samtidigt med Europaparlamentsvalet, dvs. söndagen den 26 maj 2019. Behandlingen av reformen har fortsatt i riksdagen under hösten 2018. Eftersom behandlingen dröjer är det ganska osäkert att landskapsvalet förrättas vid den tidpunkt som regeringen meddelade i sitt svar.

Enligt regeringens svar till riksdagen den 17 augusti 2018 ska landskapsvalet förrättas samtidigt med Europaparlamentsvalet, dvs. söndagen den 26 maj 2019.

Avsikten är att landskapsval från och med 2021 ska förrättas samtidigt med kommunalval.

I propositionen föreslås att den högsta beslutanderätten i landskapet ska utövas av landskapsfullmäktige, vars ledamöter och ersättare ska väljas genom landskapsval. Landskapsval är direkta, hemliga och proportionella och grundar sig på lika rösträtt. Fullmäktiges mandattid är fyra år.

Var och en landskapsfullmäktige fattar själv beslut om antalet ledamöter, men i land-skapslagen ska föreskrivas att i mindre landskap väljs minst 59 ledamöter och i det största minst 99 ledamöter. I det första landskapsvalet väljs dock det nämnda minimiantalet ledamöter.

 

Antal invånare Antal ledamöter i fullmäktige minst
högst 200 000 59
200 001 - 400 000 69
400 001 - 600 000 79
600 001 - 800 000 89
över 800 000 99