Röstning och röstningsställen

I kommunalval kan man rösta antingen på valdagen eller på förhand. Det finns förhandsröstningsställen både i Finland och utomlands. I kommunalval har varje kommun egna kandidater och därför får den röstande endast rösta på en kandidat i sin egen kommun.

Förhandsröstning ordnas på de allmänna förhandsröstningsställena. Varje kommun beslutar om förhandsröstningsställen, som kan finnas bland annat i ämbetsverk, köpcentrum och på andra ställen. På ett allmänt förhandsröstningsställe får varje röstberättigad rösta oberoende av i vilken kommun han eller hon bor. Till exempel en röstberättigad som bor i Åbo kan rösta på förhand på ett allmänt förhandsröstningsställe i Uleåborg. Om den röstande röstar någon annanstans än på ett förhandsröstningsställe i sin egen kommun, ska han eller hon själv ta reda på sin kandidats kandidatnummer, t.ex. genom att begära kandidatboken av en valförrättare.

Utomlands får varje röstberättigad rösta oberoende av i vilken kommun han eller hon bor. Röstberättigade som t.ex. är på semesterresa, studerar eller är stationerade utomlands får således rösta vid en beskickning. Förhandsröstning utomlands förrättas vid de finska beskickningar och deras verksamhetsställen som bestäms genom förordning av statsrådet.

På själva valdagen får den röstberättigade rösta endast på det röstningsställe som har antecknats i rösträttsregistret och som anges på meddelandekortet som den röstberättigade fått per post före valet. Röstningsstället på valdagen bestäms enligt hemadressen. Röstningsstället bestäms dock enligt den gamla hemadressen, om den röstande har flyttat upp till 51 dagar före valet. På valdagen är vallokalerna öppna mellan klockan 9 och 20. 

Rösta hemma

Om din rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att du inte utan oskäliga svårigheter kan ta dig till ett förhandsröstningsställe eller vallokalen på valdagen kan du rösta hemma. Anmälan till hemmaröstning ska lämnas in till hemkommunen senast dagen innan förhandsröstningen inleds.

Mer om hemmaröstning.

Röstning på en anstalt

Förhandsröstning ordnas även på anstalter, såsom sjukhus, ålderdomshem och fängelser. Du får rösta på en anstalt enbart om du vårdas eller är intagen där.

Mer om anstaltsröstning.