Valdatasystemet

Finland har sedan år 1996 vid databehandlingen i samband med statliga val utnyttjat ett särskilt valdatasystem (VAT). Syftet med valdatasystemet som består av fem delsystem har varit att förbättra valberedskapen och valsäkerheten, att göra informationstjänsten i samband med val mångsidigare och snabbare samt att spara resurser.

Valdatasystemets fem delsystem är:

1. Basdatasystemet, med uppgifter om bl.a. valkrets-, kommun-, och röstningsområdesindelningen, valmyndigheterna samt de allmänna förhandsröstningsställena och vallokalerna på valdagen.

2. Kandidatdatasystemet (kandidatregistret), i vilket det antecknas för varje kandidat namn, kandidatnummer, yrke, hemkommun och parti/valmansförening som uppställt kandidaten samt personbeteckning. Kandidatsystemet innehåller även partiregistret.

3. Rösträttsdatasystemet (rösträttsregistret), till vilket namnen på alla som är röstberättigade i respektive val plockas ur befolkningsdatasystemet. Registret upprättas skilt för varje val. Till var och en som tas upp i registret skickas ett meddelandekort i vilket det meddelas att personen i fråga är röstberättigad vid valet. Registret finns framlagt för kontroll och rättelseyrkanden angående registret kan framställas hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Rösträttsregistret vinner laga kraft den 12 dagen före valdagen. Rösträttsregistret används på alla förhandsröstningsställen och i registret görs en anteckning för var och en som har röstat på förhand. Efter förhandsröstningen matas vallängderna, som ska finnas på röstningsställena på valdagen, ut ur registret; Det är dock möjligt att också på valdagen använda rösträttsregistret i stället för vallängderna. Efter valet förstörs uppgifterna i rösträttsregistret.

4. Resultatuträkningssystemet, till vilket valkretsnämnderna och kommunala centralvalnämnder matar in resultatsuppgifter alltefter de blir klara.

5. Resultattjänsten, med hjälp av vilket uppgifterna om valresultatet och övriga valuppgifter förmedlas till massmedierna och Statistikcentralen.

Valdatasystemet innehåller också ett styrningsdatasystem. Justitieministeriet äger valdatasystemet och den tekniska användningen av systemet sköts av Rättsregistercentralen tillsammans med Statens center för informations- och kommunikationsteknik och sina underleverantör. 

Justitieministeriet utvecklar systemet kontinuerligt.