Seiddõõzz jeäʹvstõõzz

Jeäʹvstõõzz lie siõm teʹkstt-teâttõõzz, koid plaađânj ruâkk kõʹllʼjeei aparaʹtte. Jeäʹvstõõzzivuiʹm vueiʹtlvââʹstet jeäʹrbi mieʹldd õõʹnni tuejjeem vaʹlljummši, mâʹte ǩiõllvaʹlljummuž, seeiltummuž, ko õõʹnni serddai neʹttseiddõõzzâst seeidast nobba.

Vaalit.fi:st ââʹnet nuʹtt seiddõõzz toiʹmmjummuž peäʹlnn vieʹltʼteʹmes jeäʹvstõõzzid ko še kõʹllʼjeeiseuʹrrjummuž jeäʹvstõõzzid.

Vieʹltʼteʹmes jeäʹvstõõzzi veäkka ainsmââʹttet neʹttseiddõõzz teeknlaž toiʹmmjemvuõđ, jeät-ǥa tõid õnnu jeeʹres mieʹrid. Neʹttseiddõõzz ââʹnet pâi suejjuum õhttvuõđin (https).

Ij-vieʹltʼteʹmes jeäʹvstõõzz, koid seiddõõzzâst ââʹnet, lie kõʹllʼjeeiseuʹrrjummuž jeäʹvstõõzz. Tuäivvap, što priimak še ij-vieʹltʼteʹmes jeäʹvstõõzzid, kooi veäkka põõrǥât oouʹdeed seiddõõzz. Norrum teâđ jeät õnnu markknâʹsttma, jeät-ǥa seuʹrrjummuž teâđaid luõvtuku riikksuåvtõõzz åålǥpeälla. Tåʹlǩ ministeria vuäiʹtte äuʹǩǩeed kuõiʹmeez kõʹllʼjeeiseuʹrrjemteâđaid neʹttsaaǥǥtummuž oouʹdummša.

Jeäʹvstõõzzi ââʹnnem da kõʹllʼjeeiseuʹrrjummuš seiddõõzzsteen lij tuejjuum õõutveäkka riikksuåvtõõzz kansliain. Kääzzkõstaʹrjjeeʹjen toiʹmmje Riikk teâtt- da saaǥǥtemteknikk-kõõskõs Valtori da tõn suåppmõškueiʹm Ambientia Group Oy (õlmstâʹttemriâžldõõǥǥ tååimteei), Snoobi Technology B.V. (kõʹllʼjeeiseuʹrrjummuž taʹrjjeei) da Cloudflare, Inc. (siiskõsjueʹǩǩemneeʹtt taʹrjjeei) di Amazon Web Services, Inc. (serverkapasiteeʹtt taʹrjjeei).

Lââʹssen vaalit.fi-neʹttkääzzkõõzzâst noorât kõʹllʼjeeiteâđaid vueʹssen digitaalʼlaž kääzzkõsvääl kuõskki EU-asetõõzz (EU) 2018/1724 tiuʹddepiijjmõõžž seuʹrrjummšest. Digitaalʼlaž kääzzkõsvallu õhttuum seeidast noorât seeid url-addrõõzz lââʹssen kõʹllʼjeeʹji meäʹr, kõʹllʼjeeʹji riikk da õnnum plaađânjaparaatt. Teâđaid noorât anonyymân jeät-ǥa tõid jeärtõllu oummu/oummi mieʹldd. 

Teâđ lie tåʹlǩ vuõiggâdvuõttministeria, EU-komissio di asetõõzzâst peäggtum meersaž koordinaattoori ââʹnnmest. Norrum teâđaid seeiltet EU-komissio teâttruâkksââʹjest jäänmõssân kooum eeʹjj ääiʹj, koon mâŋŋa tõid jaukkeet automaattlânji.

Vieʹltʼteʹmes jeäʹvstõõzz

COOKIE_SUPPORT
Õlmstâʹttemriâžldõõǥǥ (Liferay) piijjâm jeäʹvstõs, kååʹtt seeilat teâđ jeäʹvstõõzzi soovšummšest plaađânj asetõõzzin. Jeäʹvstõs lij viõǥǥâst eeʹjj.

GUEST_LANGUAGE_ID
Õlmstâʹttemriâžldõõǥǥ jeäʹvstõs, kååʹtt seeilat teâđ õõʹnni ǩiõllvaʹlljummšest da ruâkk tõn pueʹtti seiddõõzzâst kõʹllʼjummuž vääras. Jeäʹvstõs lij viõǥǥâst eeʹjj.

JSESSIONID
Õlmstâʹttemriâžldõõǥǥ jeäʹvstõs, koon ââʹnet õhtteed õõʹnni jiijjâs išttmõʹšše. Jeäʹvstõs lij viõǥǥâst seiddõõzzâst kõʹllʼjummuž ääiʹj.

LFR_SESSION_STATE_10161
Õlmstâʹttemriâžldõõǥǥ jeäʹvstõs, koon ââʹnet õõʹnni išttmõõžž äiʹǧǧštemppal ruõkkmõʹšše da išttmõõžž ǩidd mõõnmõõžžâst vaartummša. Jeäʹvstõs lij viõǥǥâst eeʹjj.

AWSALB, AWSALBCORS  
Amazoon piijjâm jeäʹvstõõzz, kooi mieʹrren lij taʹssjed serveeʹri kuârmtõõzz da ainsmâʹtted, što õõʹnni išttmõš ij puåtkkân, da pueʹreed tiʹnt-aa õõʹnniǩiõččlâsttmõõžž. Mââibuž jeäʹvstõõzzin ainsmââʹttet seiddõõzzi vuõigg toiʹmmjummuž ođđsumus plaađânjversioivuiʹm. Jeäʹvstõõzz lie viõǥǥâst neäʹttel.

__CF_BM, _CFUVID, CF_CLEARANCE
Serverpirrõõzz jeäʹvstõõzz, koid ââʹnet bott- da häitt-trafiikk, di võʹlltummši tobdstummšest da vuâsttlummšest. Jeäʹvstõõzz lie viõǥǥâst 30 minuuttâd leʹbe seiddõõzzâst åårram ääiʹj.

YJA_COOKIE_ACCEPTANCE
Valtoor piijjâm jeäʹvstõs, kååʹtt seeilat teâđ jeäʹvstõõzzi priimmʼmest leʹbe ǩieʹlddmest plaađnjest (jeäʹvstõsbanner). Jeäʹvstõs lij viõǥǥâst eeʹjj.

Kõʹllʼjeeiseuʹrrjummuž jeäʹvstõõzz

Jõs kõʹllʼjeei lij priimmâm jeäʹvstõõzzi ââʹnnem, seiddõõzz kõʹllʼjeeiseuʹrrjummuš nåårr seiddõõzz ââʹnnmest takai statistikkteâđaid, koid äuʹǩǩeet neʹttkääzzkõõzz oouʹdummšest da tääʹssvuåppmõõžžâst. Täk teâđ lie ouddmiârkkân seidd, koon pääiʹǩ kõʹllʼjeei pueʹđi seiddõʹsse, laddum seeid, seiddlaaddmi ääiʹjpodd, neʹttplaađânj da ââʹnnemriâžldõk di kõʹllʼjeei internet-kääzzkõstaʹrjjeei.

Kõʹllʼjeeiseuʹrrjummuž vuâđald ij leäkku mieʹrr vuâmmšed oummid õõuti mieʹldd, jeät-ǥa IP-addrõõzzid ruõkku obbnes. Kõʹllʼjeei IP-addrõõzz ââʹnet kuuitâǥ tõn seʹlvvtummša, koon organisaatiooʹje kõõččmõõžžâst åårrai IP-addrõs lij rekisterõsttum da mii kõʹllʼjeei jânnamtiõđlaž åårrmõš lij.

SnoobiID
Jeäʹvstõs rekisterâstt õõʹnnʼja individuaalʼlaž tobdldõõǥǥ. Jeäʹvstõs lij viõǥǥâst kueʹhtt eeʹjj.

Snoobisession_vaalit_fi
Ââʹnet seeilted išttmõõžž teâđaid, poka õõʹnni vuâlgg meädda seiddõõzzâst. Jeäʹvstõs lij viõǥǥâst išttmõõžž ääiʹj.

Snoobi30minute_vaalit_fi
Ââʹnet seeilted išttmõõžž teâđaid jäänmõsân 30 minuutt ääiǥas õõut išttmõõžž ool, håʹt kõʹllʼjeei kõõskâst serddjeʹči nuuʹbb seiddõʹsse leʹbe plaađânj kõskklõʹstte.

Jeäʹvstõõzzi âânnmõõžž ǩeâlddmõš

Vaalit.fi-seiddõõzzâst lij ââʹnnmest jeäʹvstõsbanner. Ko kõʹllʼjeei kõʹllai seiddõõzzâst, son vuäitt uʹvdded miâsttmõõžžâs ij-vieʹltʼteʹmes jeäʹvstõõzzi di õhtteemprograammi (lääddas liitännäinen) ââʹnnma.

Jõs kõʹllʼjeei ij priim jeäʹvstõõzzid, jeät ni ij-vieʹltʼteʹmes jeäʹvstõõzzid leʹbe õhtteemprograammid pijju.

Jõs kõʹllʼjeei lij cõggâm jeäʹvstõõzzi ruõkkmõõžž plaađânj asetõõzzin leʹbe âânn plaađânj privattvuõtt-vueʹjjest, jeäʹvstõsbanneeʹr vaʹlljummuž jeät vuåittu ruõkkâd. Jõs plaađnjest lij âʹlnn "Do not track" -vueʹǩǩ (jeäʹl kuõr), jeäʹvstõspriimmʼmõõžž jeät kõčču, peʹce seiddõõzz toiʹmmjummuž peäʹlnn vieʹltʼteʹmes jeäʹvstõõzzid priimât automaattlânji, da jeeʹres jeäʹvstõõzzid heelǥeet automaattlânji.

Kõʹllʼjeei vuäitt muʹtted suu ääiʹjben tuejjeem jeäʹvstõsvaʹlljummuž kliʹkkjeeʹl vueʹlnn åårrai liiŋk. Liiŋk kliʹkkjummuš čuäʹjat jeäʹvstõsbanneeʹr oʹđđest.

Liiŋktummuž jeärrsi kääzzkõõzzid

Seeidaineen leʹddi liiŋk da jueʹǩǩemteäddõõǥǥ sosiaalʼlaž media kääzzkõõzzid jie vääʹlet kõʹllʼjeeʹjest teâđaid täid kääzzkõstaʹrjjeeʹjid, jõs liiŋkid da jueʹǩǩemteäddõõǥǥid jeät kliʹkkjuku. Sosiaalʼlaž media kääzzkõõzzi jeäʹvstõõzzin vuäǯǯ teâđai juõʹǩǩ kääzzkõõzz teâttsuejjciâlkõõǥǥin.

Seiddõõzz da teâttjååttlõõǥǥ teeknla lokiteâđ

Seiddõõzz teâttjååttlõkõhttvuõđin da ââʹnnmest noorât teeknlaž lokiteâđaid, koid taarbšet neʹttkääzzkõõzz puuʹtʼtummša da teâttstaanvuõđâst huõl ââʹnnma. Lokiteâđain lie teâđ, koid vuäitt leeʹd vueiʹtlvaž õhtteed ooumže, mâʹte IP-addrõs da äiʹǧǧštemppal. Täid lokiteâđaid ââʹnet tåʹlǩ kääzzkõõzz vueiʹtlvâʹsttem diõtt teâttjååttlõkneeʹttest di vââʹǩǩvuõʹjji da teâttstaančårstõõǥǥi seʹlvvtem diõtt.

Neʹttkääzzkõõzz puuʹtʼtummša da teâttstaanvuõđâst huõl ââʹnnma õhttneei persoonteâđai ǩiõttʼtõõllma lij tarbb vuõiggâdvuõttministeria lääʹjjmeâldlaž õõlǥtõõzzi jääʹǩǩtem diõtt teâttsuejjasetõõzz meâldlânji.

Lââʹssteâđ persoonteâđai ǩiõttʼtõõllmest vuõiggâdvuõttministeriast 

Õhttsažrekistertuõʹllʼjeei

Vuõiggâdvuõttministeria vaalit.fi-seiddõs toiʹmmai riikksuåvtõõzz õhttsaž õlmstâʹttemvuâđast (vuänõs lääddas YJA). Tän diõtt vuõiggâdvuõttministeria da riikksuåvtõõzz kanslia lie õhttsažrekistertuõʹllʼjeei persoonteâđai ǩiõttʼtõõllmest vuõiggâdvuõttministeria neʹttseiddõõzzâst. Vuõiggâdvuõttministeria vaʹsttad seiddõõzzâs siiskõõzzâst, da äuʹǩǩad seiddõõzz kõʹllʼjeeiseuʹrrjummuž tuâjees håiddam diõtt. Looǥǥ vaʹstteemvuuʹdin da teâttsuejjvuõiggâdvuõđin tääʹrǩben seeidast Õhttsažrekistertuõʹllʼjeeʹji vaʹstteemvuuʹd (lääddas).