Õhttvuõtt-teâđ 

Vaalid da jiõnstempaaiʹǩid kuõskki kõõččmõõžžin vuäitak leeʹd õhttvuõđâst jiijjad kååʹdd väʹlddvaal-luʹvddkådda. Kååʹdd väʹlddvaal-luʹvddkåʹdd âânn huõl vaali takai jäʹrjstõõllmõõžžin kååʹddest. Kooʹddi väʹlddvaal-luʹvddkooʹddi õhttvuõtt-teâđaid kaaunak lääʹddǩiõllsaž seeidast.

Vuõiggâdvuõttministeriast lij jiõnsteeʹji vääras määusteʹmes kääzzkõsnââmar 0800 9 4770 (lääʹddǩiõllsaid) da 0800 9 4771 (ruõccǩiõllsaid). Kääzzkõsnââmar lij äävai koolm määnpââʹj ääiʹj õuʹddel pueʹtti vaalin. Jurddjen lij, što jiõnsteei vuäiʹtte teâđstõõllâd nââmrest õuddjiõnstempaaiʹǩi addrõõzzid da äävaiåårramaaiʹjid. Nââmrest uuʹdet še jiõnsteei kõõjjeeʹn kõskksaž jiõnstemvuäppõõzzid (persoontuõđštõs mieʹldd dnõ.) di vieʹǩǩtet ǩeʹrjj-jiõnstem-materiaal tiʹllʼjummša kuulli kõõččmõõžžin.

Takai vaalin pââimõs vaalveʹrǧǧneʹǩǩen toiʹmmai vuõiggâdvuõttministeria, koʹst lij takai vaʹsttõs vaali tooʹimtummšest. Ministeria koordinâstt vaali valmštõõllâmtuâj da vaʹsttad jeeʹres veʹrǧǧniiʹǩǩi vuäpstummšest.