Teâđaid presideʹnttvaalin da jiõnstummšest

Lääʹddjânnam meerla vaʹlljee presideeʹnt 
vaalin kuuđ eeʹjj kõõskin.
Presideʹnttvaalin vueiʹtte leeʹd kueʹhtt jiõnstummuž.

Jõs õhtt võboršiiʹǩǩin vuäǯǯ vuõssmõs jiõnstummšest 
jäänab ǥu peäʹl uvddum jiõnin,
suu vaʹlljeet vuõiʹǧǧest presideʹntten.

Presideʹnttvaalin riâžžât nuʹbb jiõnstummuš,
jõs ij ni kååʹtt võboršeǩ vuäǯǯ
vuõssmõs jiõnstummšest pâʹjjel peäʹl jiõnin. 

Nuʹbb jiõnstummuš riâžžât 
tõi kueiʹt võboršeeʹǩǩ kõõsk,
kook vuõǯǯu vuõssmõs jiõnstummšest jäänmõsân jiõnid.

Vuõssmõs jiõnstummuš:

Vaalpeiʹvv lij pâʹsspeiʹvv 28.1.2024. 
Ouddjiõnstummuš lij Lääʹddjânnmest 17.–23.1.2024. 
Ouddjiõnstummuš ålggjânnmin lij 17.–20.1.2024.

Vueiʹtlvaž nuʹbb jiõnstummuš:

Vaalpeiʹvv lij pâʹsspeiʹvv 11.2.2024. 
Ouddjiõnstummuš lij Lääʹddjânnmest 31.1.–6.2.2024. 
Ouddjiõnstummuš ålggjânnmin lij 31.1.–3.2.2024.

Presideeʹnt tuâj

Presideʹntt jååʹđat Lääʹddjânnam ålggpolitiikk 
õõutsââʹjest halltõõzzin.

Presideʹntt raavad laaʹjjid,
koid parlameʹntt lij priimmâm.

Presideʹntt nõõmat väʹlddministeeʹr 
da jeeʹres ministeeʹrid jiijjâs tuâjaid.

Lââʹssen son nõõmat suʹvddjid da 
måttmid õll veʹrǧǧniiʹǩǩid.

Son tuʹmmai vääinast da rääuhast. 
Presideʹntt taarbaš kuuitâǥ tuʹmmstõʹǩǩe 
parlameeʹnt miâsttmõõžž.

Ǩii vuäǯǯ jiõnsted?

Vuäitak jiõnsted presideʹnttvaalin,
• jos leäk Lääʹddjânnam meerlaž da
• jos leäk teâuddam 18 eeʹǩǩed mââimõõzzâst 28.1.2024.

Ǩeän vuäitak jiõnsted?

Peällõõǥǥ da vaʹlljeemõhttõõzz 
vueiʹtte šiõtteed võboršiiʹǩǩid presidenʹttvaaʹle.
Võboršeeʹǩǩ âlgg leeʹd šâddvuõđlaž Lääʹddjânnam meerlaž. 
Presideʹnttvõboršeeʹǩǩ liâ võboršeʹǩǩen veeʹzz jânnmest, 
di nääiʹt vuäitak jiõnsted koon võboršeeʹǩǩ täättas.

Juâkksast võboršeeʹǩǩest lij jiijjâs võboršeǩnââmres.
Võboršiiʹǩǩi nââmar liâ kuâsttjemnalla 
jiõnstempaaiʹǩin da jiõnstemsââʹjest. 
Vuäǯǯak võboršiiʹǩǩin teâđaid ouddmiârkkân
lõõstin, televisiost da interneeʹttest.

Jiõnnvuõiggâdvuõttiʹlmmtõs

Jõs tuʹst lij vuõiggâdvuõtt jiõnsted,
vuäǯǯak tõʹst jiijjad domoi ǩeeʹrj.
Ǩeeʹrjest liâ kueʹhtt jiiõnnvuõiggâdvuõttiʹlmmtõõzz.

Vuäǯǯak jiõnnvuõiggâdvuõttiʹlmmtõõzz liâdǥliʹžžen, 
jõs leäk välddam Suomi.fi-kääzzkõõzz âânnmõʹšše. 
Suomi.fi lij Digi- da meerteâttkonttâr kääzzkõs.
Vuäitak lookkâd tõʹst lââʹzz addrõõzzâst www.suomi.fi/viestit.

Vuäitak vaʹlljeed, jiõnstak-a vaalpeiʹvven avi ooudbeäʹlnn. 
Jõs jiõnstak vaalpeiʹvven,
ǩiõčč jiõnstempäikkad jiõnnvuõiggâdvuõttiʹlmmtõõzzâst.

Jos jiõnstak ooudbeäʹlnn, 
vuäitak jiõnsted koʹst täättas 
ouddjiõnstempääiʹǩest.
Jiõnnvuõiggâdvuõttiʹlmmtõõzz mieʹldd lij loǥstõk 
âʹlddvuuʹdi ouddjiõnstempaaiʹǩin.

Jiõnnvuõiggâdvuõttiʹlmmtõõzz ij taarbâž 
väʹldded mieʹldd jiõnstempäikka.
Riʹjttai, što tuʹst lij identiteʹtt-tuõđštõs. 

Dommjiõnstummuš

Jõs leäk puõccmen di jiõnstempäikka jååttmõš 
leʹbe jiõnstummuš toʹben lij tuʹst čuuʹt vaiggâd, 
vuäitak jiõnsted dommjiõnstummšest ooudbeäʹlnn. 

Iʹlmmtõõđ dommjiõnstummša 
jiijjad kååʹdd väʹlddvaal-luʹvddkådda 
mââimõõzzâst 16.1.2024 čiâss 16 mõõneeʹst. 
Teʹlfon-nââmar lij jiõnnvuõiggâdvuõttiʹlmmtõõzzâst. 
Vuäitak kõõččâd väʹlddvaal-luʹvddkååʹddest lââʹssteâđaid 
dommjiõnstummšest.

Jõs presideʹnttvaalin riâžžât nuuʹbb jiõnstummuš, 
dommjiõnstummša iʹlmmtõõttmõš lij viõǥǥâst 
še nuuʹbb jiõnstummšest.

Nääiʹt jiõnstak ooudbeäʹlnn

Vuäitak jiõnsted presideʹnttvaalin ooudbeäʹlnn 
koʹst täättas ouddjiõnstempääiʹǩest.

Ouddjiõnstummuš Lääʹddjânnmest lij 17.–23.1.2024. 
Ouddjiõnstummuš ålggjânnmin lij 17.–20.1.2024.

Jos presideʹnttvaalin riâžžât nuuʹbb jiõnstummuš, 
vuäitak še tõʹst jiõnsted vaalpeiʹvven leʹbe ooudbeäʹlnn.

Nuuʹbb vaal ouddjiõnstummuš lij Lääʹddjânnmest 31.1.–6.2.2024. 
Nuuʹbb vaal ouddjiõnstummuš lij ålggjânnmin 31.1.–6.2.2024.

Vääʹld jiõnstummša mieʹldd snimldõõǥǥ õõʹnni identiteʹtt-tuõđštõõzz, 
ouddmiârkkân paass, persoonkoort leʹbe vuejjamkoort.

Tååim nääiʹt ouddjiõnstempääiʹǩest:

1. Čuäʹjet identiteʹtt-tuõđštõõzz vaalveʹrǧǧnekka.
Veʹrǧǧneǩ tääʹrǩast tõn da oudd tuʹnne jiõnstemliipp.

2. Mõõn jiõnstemsâjja.
Ǩeeʹrjet jiõnstemliʹppe čiõlggsânji 
tõn võboršeeʹǩǩ nââmar, ǩeän jiõnstak.
Jeäʹl ǩeeʹrjet jiõnstemliʹppe ni mâid jeeʹres. 
Võboršiiʹǩǩi nââmrid vuäinak võboršeǩloǥstõõǥǥâst, 
kååʹtt lij jiõnstemsââʹj seeiʹnest.

3. Piij mäccad jiõnstemliipp kõõskâst nuʹt, 
što ij ni ǩii vueiʹt vueiʹnned nââmar.

4. Määʹcc vaalveʹrǧǧneeʹǩǩ årra.
Son leiʹmmai jiõnstemliiʹpp
da oudd tuʹnne ruʹčǩǩes vaalkonfeârt.

5. Piij leiʹmmjum jiõnstemliipp konfeâʹrtte 
da liʹjmme konfeârt ǩidd.

6. Vaalveʹrǧǧneǩ räukk, što vuâllaǩeeʹrjtak lomaakk. 
Vuâllaǩeeʹrjtõõzzin ååsktak, 
što leäk jiõčč tiuddääm jiõnstemliipp, 
vuäǯǯam tõõzz leeiʹm da kättam tõn konfeâʹrtte.

7. Looppâst veʹrǧǧneǩ peejj ruʹčǩǩes konfeârt da 
lomaakk viʹsǩǩes vuõltteemkonfeâʹrtte.

Veʹrǧǧneǩ liʹjmmai viʹsǩǩes konfeârt ǩidd. 
Vuõlttõs tååimted
dommkååʹdd väʹlddvaal-luʹvddkådda.

Nääiʹt jiõnstak vaalpeiʹvven

Vaalpeiʹvv lij pâʹsspeiʹvv 28.1.2024.
Vueiʹtlva nuuʹbb vaal vaalpeiʹvv lij pâʹsspeiʹvv 11.2.2024.
Vaalpeiʹvven jiõnstempääiʹǩ liâ äävai čiâss 9–20.

Vuäitak jiõnsted tåʹlǩ tõn jiõnstempääiʹǩest, 
kååʹtt lååkk tuu jiõnnvuõiggâdvuõttiʹlmmtõõzzâst.

Vääʹld jiõnstummša mieʹldd snimldõõǥǥ õõʹnni identiteʹtt-tuõđštõõzz, 
ouddmiârkkân paass, persoonkoort leʹbe vuejjamkoort.

Tååim nääiʹt jiõnstempääiʹǩest:

1. Čuäʹjet identiteʹtt-tuõđštõõzz vaalveʹrǧǧnekka.
Veʹrǧǧneǩ tääʹrǩast tõn, ååcc nõõmad vaal-loǥstõõǥǥâst 
da oudd tuʹnne jiõnstemliipp.

2. Mõõn jiõnstemsâjja.
Ǩeeʹrjet jiõnstemliʹppe čiõlggsânji 
võboršeeʹǩǩ nââmar, ǩeän jiõnstak.
Jeäʹl ǩeeʹrjet jiõnstemliʹppe ni mâid jeeʹres. 
Võboršiiʹǩǩi nââmrid vuäinak võboršeǩloǥstõõǥǥâst, 
kååʹtt lij jiõnstemsââʹj seeiʹnest.

3. Piij mäccad jiõnstemliipp kõõskâst nuʹt, što ij ni ǩii vueiʹt vueiʹnned nââmar.

4. Määʹcc vaalveʹrǧǧneeʹǩǩ årra.
Son leiʹmmai jiõnstemliipp.

5. Kõõččât leiʹmmjum jiõnstemliipp vaalčokka.
 

Ǩeäʹst vuäǯǯak vieʹǩǩ?

Vaalveʹrǧǧneeʹǩǩ vuäʹpste da vieʹǩǩte tuu jiõnstempääiʹǩest.
Jiõnstempääiʹǩest lij še vaalvieʹǩǩteeʹjj. 
Vuäitak raukkâd suu veäʹǩǩen jiõnstemsâjja, 
jos jiõk jiõčč pââʹst ǩeeʹrjted
võboršeeʹǩǩ nââmar jiõnstemliʹppe.

Vaalvieʹǩǩteeʹjen vuäitt leeʹd še ooumaž, 
koon leäk jiõčč vaʹlljääm. 
Son vuäitt leeʹd ouddmiârkkân ruått leʹbe âʹlddooumaž.
Vaalvieʹǩǩteeʹjj ij vuäǯǯ kuuitâǥ
leeʹd võboršeǩ leʹbe võboršeeʹǩǩ âʹlddooumaž. 

Vaalvieʹǩǩteeʹjj ij vuäǯǯ särnnad ni ǩeäzz, 
ǩeän jiõnstiǩ.

Vaalkäittmõš

Juâkksaž tuʹmmad jiõčč, 
haaʹlad-a jiõnsted da ǩeän jiõnast.
Vaalkäittmõš miârkat tõn, 
što tuʹst ij taarbâž särnnad ni ǩeäzz, ǩeän jiõnstak. 
Vaalkäittmõõžž diõtt
teâudak jiõnstemliipp jiõnstemsââʹjest.
 
Jiõnâst presideʹnttvaalin! Nääiʹt vaaiktak tõõzz, 
ǩii håidd presideeʹnt tuâjaid puõʹtti kutt eeʹjj.

Tän brosyyrâst čiõlǥtet čiõlggǩiõlin 
jiõnstummšest da presideʹnttvaalin 2024.

Lââʹzz teâđaid kaaunak addrõõzzâst: www.vaalit.fi

Vuäitak kõõččâd vaalin da jiõnstummšest 
še vuõiggâdvuõttministeria kääzzkõsnââmrest 
0800 9 4770.
Vuäitak vuõltteed kõõččmõõžžad še WhatsApp-saaǥǥin
nââmra 050 438 8730.