Persoonteâđai ǩiõttʼtõõllmõš vuõiggâdvuõttministeria kääzzkõõzzin

Vuõiggâdvuõttministeria ǩiõttʼtââll persoonteâđaid lääʹjjmeâldlaž õõlǥtõõzzees jääʹǩǩtem diõtt leʹbe måtam vuõʹjjin õõlmâs ouddõõzz meâldlaž tuâj spraavâm diõtt leʹbe tuu miâsttmõõžžin. Teâttriâžldõk-kääzzkõõzzid vuõiggâdvuõttministeriaaʹje puuʹtat Riikk teâtt- da saaǥǥtemteknikk-kõõskõs Valtori vueʹllhaʹŋǩǩeeʹjeesvuiʹm.

Riikksuåvtõõzz kanslia vaʹsttad kameravalvvmest vuõiggâdvuõttministeria sõõʹjin. Tääzz õhttneei teâttsuejjčiõʹlǧǧõs lij lookkâmnalla riikksuåvtõõzz kanslia seeidain (lääddas).

Teâttsuõjju õhttneei vuõiggâdvuõđad

Tuʹst lij vuõiggâdvuõtt raukkâd piâssmõõžž teâđääd leʹbe raukkâd teâđääd vuõiǥummuž leʹbe jaukkummuž leʹbe tõi ǩiõttʼtõõllâm rääʹjtummuž. Lââʹssen tuʹst lij måtam vuõʹjjin vuõiggâdvuõtt vuâsttlâʹstted persoonteâđääd ǩiõttʼtõõllâm.

Lââʹssteâđ teâttsuejjvuõiggâdvuõđinad (lääddas)

Vuäʹppõõzz raukkmõõžž tuejjummša (lääddas)

Teâttsuejjväʹlddneǩ vuäpp teâttsuejjlääʹjjšiõttummuž jääʹǩǩtummuž Lääʹddjânnmest, www.tietosuoja.fi (lääddas).

Rekistertuõʹllʼjeei

Vuõiggâdvuõttministeria, PL 25, 00023 Riikksuåvtõs

Rekisterâʹsttemkoontâr: kirjaamo.om(at)gov.fi 

teʹl. 02951 50320

Teâttsuejjvaʹstteei

Johanna Järvinen

neʹttpååʹšt: tietosuojavastaava.om(a)gov.fi

teʹl. 02951 50004