2022. Aasta heaolupiirkondade volikogude valimiste teadaanne

Oikeusministeriö 11.11.2021 14.55

Sotsiaal- ja tervishoiusüsteemi muudatus (sote-muudatus) jõustub 01.01.2023. Muudatuse kaudu antakse vastutus sotsiaal- ja tervishoiuala ning päästeala tegevuse korraldamise eest omavalitsustelt üle 21 heaolupiirkonnale. Helsingi linn ei ole heaolupiirkond ja ta ei kuulu ka ühegi heaolupiirkonna alla. Helsingi hoolitseb ise oma sotsiaal- ja tervishoiuteenuste ning päästetegevuse korraldamise eest.

Heaolupiirkonnad on omavalitsustest ja riigist eraldi seisvad avalik-õiguslikud institutsioonid, kellel on piirkonnas iseseisev otsustusõigus. Heaolupiirkonnad on põhiosas moodustatud praeguse maakondliku jaotuse alusel. Uusimaa maakonnas moodustatakse siiski neli heaolupiirkonda.

Heaolupiirkonna otsustusorgan on piirkonna elanike valitav piirkonna volikogu. Piirkonna volikogu liikmed ehk volinikud valitakse heaolupiirkonna valimistel.
Esimesed heaolupiirkondade volikogude valimised toimuvad pühapäeval 23.01.2022. Valitud piirkonna volikogu ametiaeg algab 2022. aasta märtsi alguses ja kestab 2025. aasta mai lõpuni. Alates 2025. aastast korraldatakse heaolupiirkondade volikogude valimised samal ajal kohalike omavalitsuste valimistega.

Valimistel saavad hääletada ja kandideerida täisealised Soomes elavad Soome kodanikud ning teatavatel tingimustel ka Soomes elavad teiste riikide kodanikud. 

Soomes on hääletamine vabatahtlik.

Heaolupiirkondade valimisi ei toimu Helsingi linnas ja Ahvenamaa maakonnas.

Hääleõigus – kes saavad hääletada?

Sul on õigus volikogu valimistel hääletada, kui oled Soome või mõne muu Euroopa Liidu liikmesriigi, Islandi või Norra kodanik ning vastad alljärgnevalt nimetatud eeldustele:

 • saad hiljemalt valimispäeval (23.01.2022) 18-aastaseks;
 • sul on hiljemalt 03.12.2021 Soomes elukoht mõnes heaolupiirkonda kuuluvas omavalitsuses.

Kui oled mõne muu riigi kodanik, saad valimistel hääletada, kui:

 • saad hiljemalt valimispäeval (23.01.2022) 18-aastaseks;
 • sul on hiljemalt 03.12.2021 Soomes elukoht mõnes heaolupiirkonda kuuluvas omavalitsuses;
 • sul on enne 03.12.2021 vähemalt kaks aastat katkematult elukoht mingis Soome omavalitsusüksuses. 

Elukoht määratakse elukoha seaduse alusel. Enamasti on elukoht seal, kus sa elad. 
Elukoht määrab ka selle, millisesse heaolupiirkonda sa kuulud ehk siis millise heaolupiirkonna volikogu valimistel sa hääletada saad. Valimistel saad hääletada vaid oma heaolupiirkonna kandidaadi poolt. 

2022. aasta heaolupiirkondade valimistel määratakse elukoht selle alusel, milline omavalitsus on märgitud rahvastikuregistris sinu elukohaks seisuga 03.12.2021 kl 24. 

Vajaduse korral saad kontrollida elukoha andmeid digi- ja rahvastikuandmete ametist.

Valimisõiguse teatis saadetakse kõigile valimisõiguslikele isikutele.

Digi- ja rahvastikuandmete amet haldab valimisõiguse registrit, kuhu on kantud kõigi hääleõiguslike isikute andmed. Valimisõiguse registrisse ei ole vaja end ise eraldi registreerida.

Digi- ja rahvastikuandmete amet saadab hiljemalt 30.12.2021 valimisõiguse teatise kõigile hääleõiguslikele isikutele, kelle aadress on teada. Saad teatise elektrooniliselt, kui oled võtnud kasutusele digi- ja rahvastikuameti pakutava elektroonilise suhtlusteenuse ehk Suomi.fi sõnumid (lisateave aadressilt www.suomi.fi/viestit).
Valimisõiguse teatises esitatakse juhiseid hääletamise kohta, nimetatakse valimisjaoskonna asukoht, antakse teavet heaolupiirkonna volikogu ülesannete kohta ning nimetatakse ära teie elukoha läheduses asuvad eelhääletuskohad. Valimisõiguse teatist ei ole vaja valimiskohta kaasa võtta, piisab isikut tõendavast dokumendist.

Kes võivad valimistel kandideerida?

Saad kandideerida heaolupiirkonna volikogude valimistel, kui vastad järgmistele eeldustele:

 • sinu elukoht asub selles heaolupiirkonnas, mille volikokku sa kandideerida soovid;
 • sul on mingis heaolupiirkonnas valimisõigus;
 • sind ei ole kohtu otsuse alusel tunnistatud piiratud teovõimega isikuks.

Valimistel ei saa siiski kandideerida heaolupiirkondade seaduses nimetatud riigiametnikud ning heaolupiirkonna juhtivad ametnikud ja töötajad.

Kandidaadi seadmine heaolupiirkonna volikogu valimisteks

Valimistel saavad kandidaate seada

 • registreeritud erakonnad;
 • valimisõiguslikud isikud, kes on moodustanud valijaühenduse.

Erakonnad otsustavad oma kandidaatide üle põhikirja kohaselt. Kui soovid kandideerida mõne erakonna nimekirjas, pead selle erakonnaga kokku leppima.

Valijaühenduse moodustamiseks on vaja vähemalt 50 hääleõigusliku heaolupiirkonna elaniku poolehoidu.

Kaks või enam erakonda võivad moodustada valimisliidu. Kaks või enam valijaühendust võivad moodustada ühisnimekirja.

Erakonnal, valimisliidul või ühisnimekirjal võib olla heaolupiirkonnas kandidaate maksimaalselt nii palju, kui korrutada valitavate volinike arv 1,25-ga. Volikogudesse valitakse olenevalt heaolupiirkonna elanike arvust 59–79 volinikku. 

Iga kandidaat saab oma numbri. Kõigist kandidaatidest koostatakse ühine paberile trükitud koondnimekiri, kuhu märgitakse kõik kandidaadid numbrilises järjestuses alates numbrist 2. Kandidaadid on rühmitatud erakondade ja ühisnimekirjade kaupa. Iga kandidaadi kohta esitatakse järgmised andmed: nimi, kandidaadi number, ametinimetus/töökoht ja elukoht. Koondnimekirjast ilmneb:

 • millised erakonnad on moodustanud valimisliidu;
 • millised valijaühendused on moodustanud ühisnimekirja;
 • millised erakonnad ei kuulu valimisliitu;
 • millised kandidaadid kandideerivad väljaspool ühisnimekirja. 

Kandidaatide koondnimekirjad koostatakse kõigis heaolupiirkondades hiljemalt 23.12.2021. Sinu heaolupiirkonna koondnimekiri on väljas muu hulgas ka valimiskabiinis ja justiitsministeeriumi valimislehel (www.vaalit.fi). Kui osaled eelvalimistel mujal kui enda heaolupiirkonnas, võid küsida valimisametnikult kandidaatide trükist, kus on loetletud kõigi heaolupiirkondade kandidaatide andmed.

Valimisajad

Saad anda oma hääle valimispäeval pühapäeval 23.01.2022 või enne seda eelvalimiste ajal. Valimistel saad hääletada vaid üks kord. Mitmekordse hääletamise eest on karistusseadustikus ettenähtud karistus.

Eelhääletamine

Eelhääletamine algab kolmapäeval 12.01.2022.

Eelhääletamine lõpeb välismaal laupäeval 15.01.2022 ja Soomes teisipäeval 18.01.2022. Mõnes eelhääletuskohas on hääletamisaeg ka lühem.

Võid eelhääletada mistahes eelhääletuskohas nii kodu- kui ka välismaal. Eelhääletuskohad on

 • Soomes omavalitsuste määratavad eelhääletuskohad, enamasti nt omavalitsusasutused;
 • paljud Soome esindused välismaal;
 • mitmed asutused, nt haiglad, sotsiaalhooldus- ja karistusasutused. 
 • Nimetatud asutustes saavad hääletada siiski vaid neis ravil olevad või asutusse määratud isikud;
 • Soome laevad, mis on eelhääletusajal välismaal. Laevades saab hääletada siiski vaid laevapersonal, reisijad laeval hääletada ei saa.

Hääletamine valimispäeval

Valimispäeval toimub hääletamine pühapäeval 23.01.2022 kell 9–20. 

Valimispäeval saad anda oma hääle vaid selles valimispunktis, mis on märgitud sulle saadetud valimisõiguse teatisele.

Hääletamine kodus

Kui su liikumisvõime on sedavõrd piiratud, et sa ei saa ilma raskusteta hääletuskohta tulla, saad eelhääletamise perioodil hääletada kodus. 

Kodus hääletamise soovist tuleb teatada hiljemalt teisipäevaks 11.01.2022 enne kella 16. Teade tuleb esitada kodukoha keskvalimiskomisjonile, kelle kontaktandmed on toodud valimisõiguse teatisel. Koos sinuga võib teatavatel tingimustel hääletada ka samas leibkonnas elav hooldaja.

Hääletamine kirja teel

Kui oled eelhääletamise ajal ja valimispäeval välismaal, võid välismaalt hääletada ka kirja teel.

Kirja teel hääletamiseks pead tellima justiitsministeeriumi tellimisteenuse kaudu materjalid oma välismaal asuvale aadressile. Tellimuse võib esitada kõige varem kolm kuud enne valimispäeva. Hääleõigusliku isikuna vastutad ise kirja teel hääletamise materjalide piisavalt õigeaegse tellimise ja selle eest, et omavalitsuse keskvalimiskomisjon saaks hääletuskirja kätte valimisseaduses sätestatud tähtajaks. 

Hääletamine toimub nii

Eelhääletamine ja hääletamine valimispäeval toimuvad hääletamiskohas. Valida saab vaid ühe kandidaadi, kes on märgitud sinu heaolupiirkonna kandidaatide koondnimekirja. 

 1. Tõenda valimistöötajale oma isikut ehk näita passi, ID-kaarti või muud dokumenti. Valimistöötaja annab sulle hääletussedeli.
 2. Mine hääletuskabiini. Hääletuskabiinis võib korraga olla vaid üks isik.
 3. Märgi hääletussedelile selle kandidaadi number, kelle poolt sa häält anda soovid. Hääletada saab vaid ühe kandidaadi poolt. Kirjuta kandidaadi number hääletussedeli siseküljel asuva ringi sisse. Ära tee hääletussedelile ühtegi muud märget. Murra hääletussedel kokku nii, et sellele märgitud number jääks sissepoole ja seda ei oleks väljastpoolt näha. 
 4. Vii hääletussedel kokkuvoldituna valimistöötaja juurde. Valimistöötaja lööb hääletussedelile templi. 
 5. Kui hääletad valimispäeval, lase templiga hääletussedel valimiskasti. Kui hääletad eelhääletusel, annab valimistöötaja sulle valimisümbriku, mille sisse paned templiga hääletussedeli. 

Kui su võime hääletussedelile numbreid kirjutada on nõrgenenud, võid küsida hääletamiseks abi enda valitud abiliselt või valimistöötajalt. Abiline ei või siiski olla valimistel kandideeriv isik ega kandidaadi lähisugulane. Abiline on kohustatud hoidma valimissaladust ja mitte andma kellelegi teada hääletamisel teada saadud andmetest.

Lisateave

 • Valimiste kohta annab lisateavet keskvalimiskomisjon. 
 • Isiklikele hääleõigust puudutavatele küsimustele vastab digi- ja rahvastikuamet.
 • Mõlema kontaktandmed on toodud valimisõiguse teatisel.
 • Eelhääletuskohtade aadressid ja lahtiolekuajad, kirja teel hääletamise materjalide tellimise juhend, teave kandidaatide kohta ning muu valimisi puudutav info on toodud justiitsministeeriumi valimislehel aadressil www.vaalit.fi
 • Info heaolupiirkondade valimiste kandidaatide kohta pannakse justiitsministeeriumi valimislehele välja pärast 23.12.2021 ja teave eelhääletuspunktide kohta pärast 05.11.2021. 

Digi- ja rahvastikuandmete amet 12.10.2021