Ehdokkaan vaalirahoitus

Ehdokkaan vaalirahoitusta sääntelee laki ehdokkaan vaalirahoituksesta (273/2009).

Mitä vaalirahoituksella tarkoitetaan?

Vaalirahoituslain mukaan vaalirahoituksella tarkoitetaan rahoitusta, jolla katetaan ehdokkaan vaalikampanjan ne kulut, jotka ovat aiheutuneet aikavälillä kuusi kuukautta ennen vaalipäivää ja kaksi viikkoa vaalipäivän jälkeen, riippumatta siitä, milloin nämä kulut maksetaan.

Ehdokkaan vaalirahoitus voi koostua: 1) ehdokkaan omista varoista ja ehdokkaan ottamista lainoista, 2) ehdokkaan, ehdokkaan tukiryhmän tai muun yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimivan yhteisön saamasta tuesta ja 3) muusta tuesta.

Kenen täytyy tehdä ilmoitus vaalirahoituksesta?

Velvollinen tekemään ilmoituksen vaalirahoituksesta on
1) eduskuntavaaleissa kansanedustajaksi valittu ja varaedustajaksi vaalien tulosta vahvistettaessa määrätty,
2) europarlamenttivaaleissa Euroopan parlamentin jäseneksi valittu ja varajäseneksi vaalien tulosta vahvistettaessa määrätty sekä varajäsenestä seuraavana oleva ehdokas,
3) presidentinvaalissa ehdokkaan asettanut puolue ja ehdokkaan asettaneen valitsijayhdistyksen vaaliasiamies tai tämän varamies ja
4) kuntavaaleissa valtuutetuksi ja varavaltuutetuksi valittu.

Ehdokkaan tukiryhmä tai muu yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimiva yhteisö on presidentinvaalissa velvollinen toimittamaan ilmoitusvelvolliselle 8 §:n 3 momentissa tarkoitettuja tietoja ja selvityksiä.

Mille viranomaiselle ilmoitus tehdään?

Vaalirahoitusilmoitus on tehtävä Valtiontalouden tarkastusvirastolle kahden kuukauden kuluessa vaalien tuloksen vahvistamisesta. Ilmoitus voidaan tehdä tarkastusviraston vahvistamalla lomakkeella. Lisää tietoa: www.vaalirahoitusvalvonta.fi

Valtiontalouden tarkastusvirasto valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista.

Ennakkoilmoitus

Ehdokas tai presidentinvaalissa puolue ja valitsijayhdistys voi toimittaa Valtiontalouden tarkastusvirastolle aikaisintaan 31. päivänä ennen vaalipäivää vapaaehtoisen ennakkoilmoituksen, joka sisältää suunnitelman vaalirahoituksesta ja vaalikampanjan kuluista. voidaan tehdä tarkastusviraston vahvistamalla lomakkeella. Lisää tietoa: www.vaalirahoitusvalvonta.fi

Mainoksen maksaja

Ehdokkaan, ehdokkaan tukiryhmän ja muun yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimivan yhteisön on huolehdittava, että vaalikampanjaan kuuluvasta tai sitä tukemaan tarkoitetusta maksullisesta mainoksesta käy ilmi mainoksen maksaja. Yksityishenkilön nimeä ei saa kuitenkaan julkistaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen maksamansa mainoksen arvo on kuntavaaleissa pienempi kuin 800 euroa taikka eduskuntavaaleissa, europarlamenttivaaleissa tai presidentinvaalissa pienempi kuin 1 500 euroa. Lue lisää.

Missä vaalirahoitusilmoitukset ovat nähtävillä?

Valtiontalouden tarkastusvirasto ylläpitää vaalirahoituksen ilmoitusrekisteriä, johon tallennetaan vaalirahoitusilmoituksiin ja ennakkoilmoituksiin sisältyvät tiedot. Rekisteri on nähtävissä sivuilla www.vaalirahoitusvalvonta.fi.