Ehdokkaan vaalirahoitus

Ehdokkaan vaalirahoitusta sääntelee laki ehdokkaan vaalirahoituksesta (273/2009).

Mitä vaalirahoituksella tarkoitetaan?

Vaalirahoituslain mukaan vaalirahoituksella tarkoitetaan rahoitusta, jolla katetaan ehdokkaan vaalikampanjan ne kulut, jotka ovat aiheutuneet aikavälillä kuusi kuukautta ennen vaalipäivää ja kaksi viikkoa vaalipäivän jälkeen, riippumatta siitä, milloin nämä kulut maksetaan.

Ehdokkaan vaalirahoitus voi koostua: 1) ehdokkaan omista varoista ja ehdokkaan ottamista lainoista, 2) ehdokkaan, ehdokkaan tukiryhmän tai muun yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimivan yhteisön saamasta tuesta ja 3) muusta tuesta.

Vaaliavustusten verotus

Verohallinto on antanut ohjeen vaaliavustusten ja vaalimenojen käsittelystä verotuksessa

Kenen täytyy tehdä ilmoitus vaalirahoituksesta?

Velvollinen tekemään ilmoituksen vaalirahoituksesta on
1) eduskuntavaaleissa kansanedustajaksi valittu ja varaedustajaksi vaalien tulosta vahvistettaessa määrätty,
2) presidentinvaalissa ehdokkaan asettanut puolue ja ehdokkaan asettaneen valitsijayhdistyksen vaaliasiamies tai tämän varamies,
3) aluevaaleissa aluevaltuutetuksi ja varavaltuutetuksi valittu,
4) kuntavaaleissa valtuutetuksi ja varavaltuutetuksi valittu,
5) europarlamenttivaaleissa Euroopan parlamentin jäseneksi valittu ja varajäseneksi vaalien tulosta vahvistettaessa määrätty sekä varajäsenestä seuraavana oleva ehdokas.

Ehdokkaan tukiryhmä tai muu yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimiva yhteisö on presidentinvaalissa velvollinen toimittamaan ilmoitusvelvolliselle 8 §:n 3 momentissa tarkoitettuja tietoja ja selvityksiä.

Mille viranomaiselle ilmoitus tehdään?

Vaalirahoitusilmoitus on tehtävä Valtiontalouden tarkastusvirastolle kahden kuukauden kuluessa vaalien tuloksen vahvistamisesta. Ilmoitus voidaan tehdä tarkastusviraston vahvistamalla lomakkeella. Lisää tietoa: www.vaalirahoitusvalvonta.fi.

Valtiontalouden tarkastusvirasto valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista.

Missä vaalirahoitusilmoitukset ovat nähtävillä?

Valtiontalouden tarkastusvirasto ylläpitää vaalirahoituksen ilmoitusrekisteriä, johon tallennetaan vaalirahoitusilmoituksiin ja ennakkoilmoituksiin sisältyvät tiedot. Rekisteri on nähtävissä sivuilla www.vaalirahoitusvalvonta.fi.

Ennakkoilmoitus

Äänestäjällä on hyvä olla tietoa vaalirahoituksesta jo ennen äänestyspäätöstään. Jokainen ehdokas voi osaltaan lisätä vaalirahoituksen läpinäkyvyyttä tekemällä ennakkoilmoituksen kampanjansa rahoituksesta. Ennakkoilmoitus sisältää suunnitelman vaalirahoituksesta ja vaalikampanjan kuluista.

Ehdokas tai presidentinvaaleissa puolue tai valitsijayhdistys voi toimittaa Valtiontalouden tarkastusvirastolle vapaaehtoisen ennakkoilmoituksen aikaisintaan 31 päivää ennen vaaleja, kun vaalipiirilautakunnat ovat laatineet ehdokaslistojen yhdistelmän tai presidentinvaalin ehdokasluettelon. Ennakkoilmoitus tehdään verkossa tai tarkastusviraston vahvistamalla lomakkeella.

Lisää tietoa: www.vaalirahoitusvalvonta.fi

Mainoksen maksaja

Ehdokkaan, ehdokkaan tukiryhmän ja muun yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimivan yhteisön on huolehdittava, että vaalikampanjaan kuuluvasta tai sitä tukemaan tarkoitetusta maksullisesta mainoksesta käy ilmi mainoksen maksaja. Yksityishenkilön nimeä ei saa kuitenkaan julkistaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen maksamansa mainoksen arvo on kuntavaaleissa pienempi kuin 800 euroa taikka muissa vaaleissa pienempi kuin 1 500 euroa. Lue lisää.