Hyppää sisältöön

Kirjeäänestys SIVU ON LUONNOS

Suomessa otetaan käyttöön kirjeäänestys ulkomailta kevään 2019 eduskuntavaaleista alkaen. Ulkomailla pysyvästi asuvat äänioikeutetut ja muut vaalien ajan ulkomailla oleskelevat äänioikeutetut saavat oikeuden äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta. Kirjeäänestystä haluava äänioikeutettu tilaa kirjeäänestysasiakirjat ulkomaille, ne saatuaan äänestää ja palauttaa äänensä lähetekuoressa Suomeen oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle.

Tilaa tästä kirjeäänestysasiakirjat

Kuka voi äänestää kirjeitse?

Kirjeitse voi äänestää henkilö, joka on äänioikeutettu kyseisissä vaaleissa ja joka

  • asuu vakituisesti ulkomailla eli hänellä ei ole kotikuntaa Suomessa tai
  • oleskelee ulkomailla koko ennakkoäänestysajanjakson ja vaalipäivän eikä hänellä siten ole mahdollisuutta äänestää Suomessa.

Mahdollisuus äänestää ennakkoon Suomen edustustoissa säilyy ennallaan. Ulkomailla oleva äänioikeutettu voi siis valita, haluaako hän äänestää kirjeitse vai edustustossa. Lisätietoa äänestämisestä edustustossa: https://vaalit.fi/aanestaminen-ulkomailla. Myös suomalaisen laivan henkilökunnalle tarkoitettu laivaäänestys säilyy ennallaan.

Lue lisää äänioikeuden määräytymisestä: https://vaalit.fi/aanioikeus.

Asiakirjojen tilaaminen

Kirjeäänestyksessä äänioikeutettu vastaa itse siitä, että hän tilaa kirjeäänestykseen tarvittavat asiakirjat oikeusministeriön tilauspalvelusta riittävän ajoissa. Tilaaminen on mahdollista aikaisintaan kolme kuukautta ennen vaalipäivää. Tilauksen tekemisessä saa käyttää avustajaa.

Tilaamalla kirjeäänestysasiakirjat äänioikeutettu ilmaisee haluavansa äänestää kirjeitse kyseisissä vaaleissa. Tilauksessa tulee ilmoittaa äänioikeutetun nimi, henkilötunnus sekä ulkomailla oleva postiosoite, johon kirjeäänestysasiakirjat lähetetään. Osoite voi olla myös muu ulkomailla oleva tilapäinen osoite, jos äänioikeutettu on vaalien aikaan muualla kuin vakituisessa asuinpaikassaan.

Kirjeäänestysasiakirjoja ei voi tilata Suomessa sijaitsevaan osoitteeseen.

 

Sähköinen tilauspalvelu

Kirjeäänestysasiakirjat on helpointa tilata sähköisen tilauspalvelun kautta: LINKKI . Äänioikeutettu saa sähköisen tilauspalvelun kautta tehdystä tilauksesta kuittauksen sähköpostitse, jos hän antaa tilauksen yhteydessä sähköpostiosoitteensa.

Tilaaminen postitse tai sähköpostitse

Vaihtoehtoisesti äänioikeutettu voi myös tilata kirjeäänestysasiakirjat postitse tai sähköpostitse. Asiakirjoja ei ole mahdollista tilata puhelimitse. Asiakirjojen tilaus tehdään täyttämällä seuraava lomake joko sähköisesti tai käsin:

Tilauslomake-pdf

Sähköpostitilauksiin oikeusministeriö suosittelee käyttämään salatun sähköpostin Turvaposti-sovellusta: https://turvaposti.om.fi/. Käyttöohje Turvapostin käyttöön löytyy täältä.

Postitse asiakirjatilauksen voi lähettää seuraavaan osoitteeseen:

Oikeusministeriö
PL xx

Äänestäminen kirjeitse

Kirjeäänestysasiakirjat tilanneelle äänioikeutetulle lähetetään hänen antamaansa osoitteeseen kirjeäänestyskuori, joka sisältää seuraavat asiakirjat:

  • äänestyslippu,
  • kirjeäänestyksen vaalikuori, johon äänestyslippu suljetaan,
  • kirjeäänestyksen lähetekirje, joka äänestäjän tulee täyttää,
  • kirjeäänestyksen lähetekuori, johon vaalikuori ja lähetekirje suljetaan ja
  • oikeusministeriön laatimat äänestysohjeet.

Äänioikeutetun tulee itse selvittää sen ehdokkaan ehdokasnumero, jota hän haluaa äänestää. Ehdokasnumerot vahvistetaan noin kuukautta ennen vaalipäivää. Ehdokastiedot ovat nähtävillä esimerkiksi vaalit.fi-sivuilla.

Äänestämisessä tulee noudattaa kirjeäänestysmateriaalin mukana tulevia äänestysohjeita. Ensin äänestäjä merkitsee äänestyslippuun ehdokkaansa numeron ja sulkee lipun kirjeäänestyksen vaalikuoreen. Tämän jälkeen hän täyttää huolellisesti kirjeäänestyksen lähetekirjeen ja allekirjoittaa sen.

Kirjeäänestyksessä äänestäjä itse vastaa siitä, että hän täyttää äänestyslipun ja sulkee sen vaalikuoreen vaalisalaisuutensa ja vaalivapautensa säilyttäen. Äänestäjän on allekirjoitettava lähetekirjeessä tätä koskeva vakuutus. Äänestäjän tulee hankkia paikan päälle kaksi todistajaa, jotka allekirjoittavat lähetekirjeeseen todistuksen siitä, että äänestys on tapahtunut vaalisalaisuus säilyttäen ja vaalivapautta kunnioittaen. Todistajien tulee olla 18 vuotta täyttäneitä, eikä todistajana ei voi toimia äänestäjän puoliso, lapsi tai vanhempi eikä myöskään kyseisissä vaaleissa ehdokkaana oleva tai tämän läheinen. Todistajien ei tarvitse olla Suomen kansalaisia.

Asiakirjojen lähettäminen Suomeen

Äänestyksen lopuksi äänestäjä sulkee vaalikuoren ja lähetekirjeen kirjeäänestyksen lähetekuoreen siten, että lähetekuoren ikkunasta näkyy sen kunnan keskusvaalilautakunnan nimi ja osoite, johon kuori lähetetään.

Äänestäjän tulee postittaa vaalikuoreen suljettu äänestyslippu ja lähetekirjeen sisältävä lähetekuori Suomeen sen kunnan keskusvaalilautakunnalle, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen äänioikeuskunnakseen. Äänestäjän täytyy itse selvittää tämä kunta. Jos äänestäjä on saanut postissa ilmoituksen äänioikeudesta, hän voi joko kopioida siitä oikean keskusvaalilautakunnan nimen ja osoitteen tai liittää koko ilmoituskortin mukaan lähetekuoreen siten, että ilmoituskortissa oleva keskusvaalilautakunnan osoite näkyy lähetekuoren ikkunasta. Jos ilmoituskorttia ei ole, äänestäjä voi tiedustella omaa kuntaansa esimerkiksi oikeusministeriön tai Väestörekisterikeskuksen palvelupuhelimista.

Äänestäjän tulee varustaa lähetekuori riittävällä määrällä postimerkkejä. Lähetekuoren postimaksua ei siis ole maksettu valmiiksi. Lopuksi äänestäjä postittaa lähetekuoren Suomeen normaaliin tapaan antamalla sen asuin- tai oleskeluvaltion postilaitoksen kuljetettavaksi. Äänestäjä voi halutessaan lähettää kuoren kirjattuna lähetyksenä, mutta se ei ole välttämätöntä. Lähetekuorta ei saa postittaa Suomesta, vaan se on ehdottomasti lähetettävä ulkomailta. Jos tämä ei käy ilmi kuoresta, ääni voidaan jättää huomiotta. Postittamisen vaihtoehtona äänestäjä voi käyttää myös haluamaansa kansainvälistä kuriiripalvelua.

Huomioon otettavaa kirjeäänestyksestä

Kun äänestäjä on postittanut kirjeäänestyksen lähetekuoren Suomeen, ääni on annettu, eikä hän voi enää kyseisissä vaaleissa äänestää esimerkiksi edustustossa tai vaalipäivänä Suomessa. Kirjeitse annettu ääni on siis samaan tapaan lopullinen kuin muutkin äänestysmuodot, eikä sitä voi korvata myöhemmin.

Muutenkin kirjeäänestyksessä pätevät samat säännöt kuin vaaliviranomaisten edessä äänestämisessä. Esimerkiksi toisen nimissä tai useampaan kertaan äänestäminen on säädetty rikoslaissa rangaistavaksi samoin kuin toisen henkilön äänestämiseen vaikuttaminen uhkauksella tai väkivallalla.

Varmista, että osoitetietosi ovat ajan tasalla

Väestörekisterikeskus lähettää ilmoituskortin äänioikeudesta kaikille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa. Ilmoituskortti lähetetään noin puolitoista kuukautta ennen vaalipäivää. Ilmoituskortista näet helposti osoitteen (oman kuntasi keskusvaalilautakunnan osoite), johon sinun tulee palauttaa kirjeäänesi. Varmista siis jo hyvissä ajoin, että yhteystietosi ovat oikein väestötietojärjestelmässä.

>> Lisätietoa Väestörekisterikeskuksen sivuilta.