Toimintamalliehdotuksia vaalivarautumiseen

Vaalien järjestämiseen liittyy monenlaisia tilanteita, joihin on tärkeää varautua ennakolta. Varautuminen voi liittyä esimerkiksi mahdolliseen häirintään varautumiseen äänestyspaikalla tai riittävien resurssien turvaamiseen vaalitoimituksessa. Tälle sivulle on koottua vinkkejä ja toimintamalliehdotuksia erilaisiin tilanteisiin. Lisätietoa vaalihäirinnästä vaalit.fi-sivustolla.

Vaalivirkailijan muistilista: lue ohjeet huolellisesti, pysy aina rauhallisena, kysy tarvittaessa neuvoa.

Resurssit

Millaisia henkilöresursseja kunnassa tarvitaan vaalijärjestelyihin?

Vaalijärjestelyt vaativat riittävät resurssit, jotka kunkin vaaliviranomaisen tulee turvata ja mahdollisista sijaisjärjestelyistä vaalien aikana tulee huolehtia. Erityisesti kuntien keskusvaalilautakuntien sihteerien/sihteeristön tehtävä on hyvin monipuolinen ja vastuullinen, minkä lisäksi vaalijärjestelyt kestävät monta kuukautta. Tämä on tärkeää huomioida kuntien resursoinnissa ja erilaisia kuntien sisäisiä työpari- tai vaalitoimistomalleja voidaan harkita. 

Vaaliviranomaisten ja -toimitsijoiden on lisäksi tärkeää huolehtia yhteystietojen ajantasaisuudesta, jotta oikeat henkilöt saadaan tarvittaessa nopeasti tavoitettua. Vaalijärjestelyjen ja vaalivarautumisen parissa työtä tekevien organisaatioiden henkilöstössä voi myös esiintyä vaihtuvuutta vaalien välillä, jolloin hyvän perehdytyksen ja tietotaidon siirtymisen merkitys korostuu. Myös lähikuntien kanssa voidaan jakaa parhaita käytäntöjä.

Eräs tyypillinen haaste vaalijärjestelyissä voi olla vaalitoimitsijoiden ja varahenkilöiden riittävä määrä vaalijärjestelyissä. Pienemmissä kunnissa vastaan voi myös tulla esteellisyyskysymyksiä, joiden osalta voi olla yhteydessä Kuntaliittoon. Alle on koottu vinkkilistaa vaalitoimitsijoiden rekrytoimiseen:

  • Yhteistyö TE-toimiston kanssa: työnhakijoille voi viestiä vaalitoimitsijoiden tarpeesta ja antaa toimintaohjeet.
  • Yhteistyö koulujen/korkeakoulujen kanssa: opiskelijoille voi viestiä vaalitoimitsijoiden tarpeesta ja antaa toimintaohjeet.
  • Virkaehtosopimuksen mahdollistamat tilapäiset siirrot muihin tehtäviin.
  • Kunnan viestintä: kunnan viestinnän avulla voi levittää tietoa vaalitoimitsijaksi ryhtymisestä.

Mitä tehdään, jos kunnan vaaliasioita hoitavat henkilöt vaihtuvat?

Ota yhteyttä vaalitukeen (vaalituki(a)om.fi) ja varmista, että vaalitietojärjestelmän käyttöoikeudet ovat oikeissa käsissä. Uutena henkilönä vaaliasioissa tutustu aiempien vaalien ohjeisiin ja oman kunnan toimintamalleihin vaalien järjestämisessä. Myös naapurikuntien vaalikollegat ovat suureksi avuksi. Löydät kaikkien keskusvaalilautakuntien yhteystiedot vaalit.fi-sivustolta.

Vaalien käytännönjärjestelyt

Voiko kieltää lasten tai opaskoirien mukaan ottamisen äänestyspaikalle?

Äänestäjä saa ottaa mukaan äänestyspaikalle opas- tai avustajakoiran. Äänestäjien pienten lasten mukaantulo äänestystilaan voidaan sallia, ellei siitä aiheudu erityistä häiriötä. Tämä sekä mahdollistaa äänestämisen lapsiperheiden vanhemmille että voi kannustaa lapsia kiinnostumaan vaaleista.

Voidaanko ulkomaan henkilötodistus hyväksyä?

On tärkeää sallia äänestäminen niillekin, joilla ei ole mukana suomalaista henkilötodistusta. Äänestäjän henkilöllisyyden voi todeta myös ulkomaisesta tai muusta sellaisesta voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksesta, jossa on:

  • henkilön täydellinen nimi, 
  • syntymäaika,
  • henkilön nimikirjoitus,
  • todistuksen antajan leimalla leimattu henkilön valokuva sekä
  • todistuksen antopäivä ja antajan allekirjoitus.

Millaista kynää voi käyttää ehdokkaan numeron kirjoittamiseen äänestyslippuun?

Äänestäjä voi käyttää haluamaansa kynää, mutta on suositeltavaa, että kynä on tahraamaton ja jälki ei näy läpi (esim. kuulakärkikynä tai lyijykynä ovat hyviä vaihtoehtoja)

Miten toimia, jos äänestäjällä on vaalimainos (esim. puolueen kangaskassi) mukana äänestyspaikalla?

Vaalilain mukaan yleisellä ennakkoäänestyspaikalla tai vaalipäivän äänestyspaikalla taikka niiden välittömässä läheisyydessä ei saa äänestysaikana pitää puheita, julkipanna tai jakaa painettuja tai kirjoitettuja kehotuksia eikä muutoinkaan vaikuttaa tai yrittää vaikuttaa äänestäjien vaalivapauteen. Vaalitoimitsijan pitää pyytää laittamaan mainos, esim. kangaskassi, piiloon äänestyspaikalla.

Milloin ja miten vaalivirkailijan pitää puuttua vaalimainontaan äänestyspaikan läheisyydessä?

Jos mainos tai puheenpito kuuluu tai näkyy äänestyspaikalle, niin silloin mainontaa tapahtuu liian lähellä äänestyspaikkaa. Mikäli lain säännöksiä tässä suhteessa rikotaan tai yritetään rikkoa, on häiritsijä heti poistettava äänestyspaikalta, tarvittaessa poliisin avustuksella. Välitön läheisyys vaihtelee paikasta riippuen, esimerkiksi vilkas kauppakeskus ja maaseutumainen ympäristö ovat erilaisia ja tilannekohtaista harkintaa tulee käyttää. 

Miten varmistetaan, että äänestäjät eivät erehdy vaalipäivän äänestyspaikastaan? 

Vaalien aikaan tiedon äänestäjän oikeasta äänestyspaikasta voi tarkistaa vaalitietojärjestelmästä äänioikeusrekisteristä. Vaalien aikaan myös DVV:n äänestyspaikkapalvelusta (aanestyspaikat.fi) löytyy tietoa äänestäjän oikeasta vaalipäivän äänestyspaikasta. Myös ilmoituskorttiin kannattaa tutustua huolella ja äänestyspaikan hyvistä opasteista kannattaa huolehtia. Oikeusministeriöllä on äänestäjiä varten maksuton palvelunumero, josta äänestäjä voi tiedustella vaalipäivän äänestyspaikkaansa. Palvelunumero mainitaan ilmoituskortissa.

Miten organisoin ääntenlaskennan?

Alustavassa laskennassa liput lasketaan kahdesti: ensin nopeasti, sitten huolellisesti. Hyväksyttäviksi ehdotetut äänestysliput järjestetään siten, että kunkin ehdokkaan hyväksi annetut äänestysliput ovat eri ryhmänä. Kunkin ehdokkaan saamat äänimäärät ja hyväksyttäviksi ehdotettujen lippujen kokonaismäärä lasketaan. Jos lippuja ja laskijoita on paljon, laskennan voi hajauttaa useampaan pöytään. Valvonnasta on aina huolehdittava. Jos ehdokkaita on paljon, on kätevää lajitella äänet ensin nippuihin 2-99, 100-199, 200-299 jne.

Mitä tehdä, jos äänestyslippu unohdetaan leimata?

Äänestyslippu on aina leimattava. Jos epäilet, että äänestyslippu kuitenkin unohdettiin leimata, ota yhteyttä keskusvaalilautakuntaan.

Turvallisuus ja järjestys

Kenelle kuuluu järjestyksen ylläpito äänestyspaikalla?

Järjestyksen ylläpito ja äänestyksen häiriöttömän kulun turvaaminen ovat vaalilautakunnan tai vaalitoimitsijoiden vastuulla. Heidän on huolehdittava vaalisalaisuuden säilymisestä, vaalivapaudesta ja kaikin tavoin vaalilain mukaisesta menettelystä.

Voiko media tulla kuvaamaan äänestyspaikalle?

Jos tiedotusvälineet tai muut kiinnostuneet haluavat kuvata äänestyspaikalla, vaalivirkailijoiden on erikseen arvioitava, voidaanko kuvaaminen sallia. Kuvaaminen ei saa vaarantaa vaalisalaisuutta eikä järjestystä äänestyspaikalla. On tärkeää, että tiedotusvälineet kertovat vaaleista ja siksi kuvaamista ei kannata tarpeettomasti estää.

Miten toimia, jos vaalitarkkailijoiksi esittäytyvät henkilöt haluavat striimata äänestyspaikalla?

Oikeusministeriön valtuuttamat vaalitarkkailijat voivat valvoa äänestystä. Vaalivirkailija on vastuussa järjestyksestä äänestyspaikalla ja päättää, milloin kuvaaminen on sallittua äänestyspaikalla. 

Miten toimitaan vaalitarkkailijoiden tai vaalien jälkeen äänestyslippuja laskevien henkilöiden suhteen?

Oikeusministeriön tai keskusvaalilautakunnan valtuuttamat vaalitarkkailijat saavat olla läsnä aina, kun vaaliviranomaiset suorittavat tehtäviään. He eivät saa millään lailla häiritä. Vaaliviranomaisen on hyvä miettiä toimintatavat sen varalle, jos joku ilmoittaa tulevansa laskemaan äänestyslippuja vaalien jälkeen. Äänestyslippuja saa tulla laskemaan kuka tahansa sopimalla siitä etukäteen. Vaaliviranomaisen täytyy järjestää tarkkailijoille ja äänestyslippuja laskeville henkilöille riittävä valvonta.

Milloin pitää ottaa yhteyttä poliisiin?

Rikoslain 14 luvussa säädetään rikoksista poliittisia oikeuksia vastaan. Tällaisia rikoksia voivat olla esim. vaalilahjonta, vilpillinen äänestäminen ja vaalituloksen vääristäminen. Keskusvaalilautakunnan ja muiden vaaliviranomaisten on tällaisissa tilanteissa harkittava, tulisiko asiasta tehdä rikosilmoitus poliisille. 

Miten toimia, jos vaalimainostelineitä on rikottu kunnan torilla?

Ole yhteydessä poliisiin ja kunnan keskusvaalilautakuntaan.

Miten toimia, jos huomaa äänestyspaikan läheisyydessä julisteita, joissa annetaan väärää tietoa esim. äänestysjärjestelyistä?

Ole asiassa yhteydessä keskusvaalilautakuntaan, poliisiin ja oikeusministeriöön. Jos mahdollista, ota pois väärää tietoa sisältävä paperi/juliste.

Huomaat sosiaalisen median keskustelualustalla väitteen, että tietyllä äänestyspaikalla on lisätty vaaliuurnaan ylimääräisiä äänestyslipukkeita. Miten toimit?

Raportoin väitteen sosiaalisen median ylläpitoon. Harkitse, onko tarpeen ottaa yhteyttä poliisiin tai oikeusministeriöön.

Miten toimia, jos äänestäjä kertoo, että häneltä tipahti ajokortti vaaliuurnaan kesken vaalipäivän äänestyksen?

Vaaliuurnaa ei saa avata ennen vaalipäivän äänestyksen päättymistä. Ota ylös äänestäjän yhteystiedot ajokortin toimittamiseksi myöhemmin.

Miten toimia, jos keskusvaalilautakunnan jäsen saa sähköpostin, jossa pyydetään toimittamaan pankkitunnukset vaalitietojärjestelmän (VAT) päivitykseen liittyen?

Ota yhteyttä poliisiin, kyberturvallisuuskeskukseen ja oikeusrekisterikeskukseen. Viranomainen ei koskaan kysy pankkitunnuksia käyttäjiltä VAT:iin liittyen.