Puolueen perustaminen

Puoluerekisteriin merkitään hakemuksesta yhdistysrekisteriin merkitty rekisteröity yhdistys, jonka toiminnan tarkoituksena on valtiollisiin asioihin vaikuttaminen. Puoluerekisteriä pitää oikeusministeriö. Yhdistyksen perustamisesta ja sen rekisteröimisestä yhdistysrekisteriin on lisätietoa Patentti- ja rekisterihallituksen kotisivuilla.

Puoluerekisteriin merkittävän yhdistyksen sääntöjen tulee turvata, että sen päätöksenteossa ja toiminnassa noudatetaan kansanvaltaisia periaatteita. Yhdistyksellä tulee myös olla säännöistä ilmenevän tarkoituksen toteuttamiseksi laadittu yleisohjelma, josta ilmenevät yhdistyksen valtiollisessa toiminnassa noudatettavat tavoitteet ja periaatteet. Lisäksi tarvitaan vähintään 5 000 eduskuntavaaleissa, kuntavaaleissa tai europarlamenttivaaleissa äänioikeutetun henkilön antamaa kannatusilmoitusta (kannattajakorttia), joissa nämä ilmoittavat kannattavansa yhdistyksen merkitsemistä puoluerekisteriin.

Mitä puolueen perustamiseksi vaaditaan?

Yhdistys voi tehdä puolueen rekisteröintihakemuksen oikeusministeriölle kahdella vaihtoehtoisella tavalla:

1. Perinteinen hakemus paperilla

Puolueen rekisteröimishakemukseen, joka on vapaamuotoinen, on liitettävä

 • ote yhdistysrekisteristä;
 • yhdistysrekisteriin merkityt voimassa olevat säännöt ja
 • yleisohjelma.

Sen jälkeen, kun oikeusministeriö on hyväksynyt hakemuksen edellä mainittujen asiakirjojen osalta, yhdistys voi aloittaa paperisten kannattajakorttien keräämisen. Yhdistyksen tulee toimittaa oikeusministeriölle yhden vuoden kuluessa hyväksymispäivästä 

 • vähintään 5000 oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaista kannattajakorttia, joissa eduskuntavaaleissa, kuntavaaleissa tai europarlamenttivaaleissa äänioikeutetut henkilöt ilmoittavat kannattavansa yhdistyksen merkitsemistä puoluerekisteriin.

Kannattajakortissa, jonka kaavan oikeusministeriö on päätöksellään (479/2012) vahvistanut, tulee olla

 • kannattajan henkilötietoina täydellinen nimi, syntymäaika ja kotikunta;
 • kannattajan vakuutus siitä, että hän on äänioikeutettu eduskuntavaaleissa, kuntavaaleissa tai europarlamenttivaaleissa;
 • päiväys sekä
 • kannattajan omakätinen allekirjoitus.

Oikeusministeriö on laatinut seuraavat lomakkeet kannattajakorttia varten. Kannatuksia voi kerätä käyttäen jompaa kumpaa lomaketta tai molempia lomakkeita.

Oikeusministeriö toimittaa kannattajakortit edelleen Digi- ja väestötietovirastolle, joka kortit tarkastettuaan ilmoittaa ministeriölle, onko kortteja tarvittava määrä. Tämän jälkeen oikeusministeriö tekee lopullisen rekisteröintipäätöksen ja merkitsee yhdistyksen puolueena puoluerekisteriin.

2. Sähköinen hakemus puoluerekisteri.fi –palvelussa

Puoluerekisterihakemuksen voi tehdä ja kannattajailmoitukset kerätä sähköisesti puoluerekisteri.fi –palvelussa käyttäen vahvaa sähköistä tunnistautumista. Yhdistyksen asiamies kirjautuu palveluun ja vie sinne seuraavat asiakirjat:

 • ote yhdistysrekisteristä;
 • yhdistysrekisteriin merkityt voimassa olevat säännöt ja
 • yleisohjelma.

Sen jälkeen, kun oikeusministeriö on hyväksynyt hakemuksen edellä mainittujen asiakirjojen osalta, yhdistys voi aloittaa sähköisten kannatusilmoitusten keräämisen palvelussa. Yhdistyksen tulee kerätä vuoden kuluessa hyväksymispäivästä 

 • vähintään 5000 kannatusilmoitusta, joissa eduskuntavaaleissa, kuntavaaleissa tai europarlamenttivaaleissa äänioikeutetut henkilöt ilmoittavat vahvaa sähköistä tunnistautumista käyttäen kannattavansa yhdistyksen merkitsemistä puoluerekisteriin.

Kussakin kannatusilmoituksessa tulee olla seuraavat tiedot:

 • kannattajan henkilötietoina täydellinen nimi, syntymäaika ja kotikunta ja
 • kannattajan vakuutus siitä, että hän on äänioikeutettu eduskuntavaaleissa, kuntavaaleissa tai europarlamenttivaaleissa.

Oikeusministeriö toimittaa kannatusilmoitukset Digi- ja väestötietovirastolle, joka ne tarkastettuaan ilmoittaa ministeriölle, onko ilmoituksia tarvittava määrä. Tämän jälkeen oikeusministeriö tekee lopullisen rekisteröintipäätöksen ja merkitsee yhdistyksen puolueena puoluerekisteriin.

Puoluerekisteri.fi –palvelu 

Yhdistys voi halutessaan kerätä osan 5000 kannatusilmoituksesta myös paperilla kannattajakortteja käyttäen.
 

Puolueen merkitseminen puoluerekisteriin

Puoluerekisteriin merkitään ainoastaan puolueen keskusorganisaatio. Puolueiden piirijärjestöt, alue- ja kunnallisjärjestöt sekä paikallisyhdistykset ovat yleensä myös rekisteröityjä yhdistyksiä. Niitä ei kuitenkaan merkitä puoluerekisteriin.

Mikäli puoluerekisteriin otetun puolueen sääntöihin tai ohjelmaan tehdään muutoksia, tulee niistä ilmoittaa sekä yhdistysrekisteriin että oikeusministeriölle. Sääntöjen muutos tulee voimaan vasta, kun muutos on merkitty puoluerekisteriin.

Vain puoluerekisteriin merkityllä puolueella on oikeus käyttää nimessään lyhennystä r.p. (rekisteröity puolue) erotuksena lyhenteestä ry (rekisteröity yhdistys).

Jos puolue ei ole kaksissa perättäisissä eduskuntavaaleissa saanut kansanedustajan paikkaa eikä myöskään vähintään kahta prosenttia koko maassa annetuista äänistä, tai jos se on lakannut olemasta rekisteröity yhdistys, se poistetaan puoluerekisteristä. Puolue voidaan poistaa rekisteristä myös oman hakemuksensa perusteella.

Puoluerekisteriin on 1.2.1969 lukien merkitty yhteensä 49 eri puoluetta.

Puoluerekisteriin merkityt ja siitä poistetut puolueet