Puolueen perustaminen

Puoluerekisteriin merkitään hakemuksesta yhdistysrekisteriin merkitty rekisteröity yhdistys, jonka toiminnan tarkoituksena on valtiollisiin asioihin vaikuttaminen. Puoluerekisteriä pitää oikeusministeriö. Yhdistyksen perustamisesta ja sen rekisteröimisestä yhdistysrekisteriin on lisätietoa Patentti- ja rekisterihallituksen kotisivuilla.

Puoluerekisteriin merkittävän yhdistyksen sääntöjen tulee turvata, että sen päätöksenteossa ja toiminnassa noudatetaan kansanvaltaisia periaatteita. Yhdistyksellä tulee myös olla säännöistä ilmenevän tarkoituksen toteuttamiseksi laadittu yleisohjelma, josta ilmenevät yhdistyksen valtiollisessa toiminnassa noudatettavat tavoitteet ja periaatteet. Lisäksi tarvitaan vähintään 5 000 eduskuntavaaleissa, kuntavaaleissa tai europarlamenttivaaleissa äänioikeutetun henkilön allekirjoittamaa kannattajakorttia, jossa nämä ilmoittavat kannattavansa yhdistyksen merkitsemistä puoluerekisteriin.

Mitä puolueen perustamiseksi vaaditaan?

Puolueen rekisteröimishakemukseen, joka on vapaamuotoinen, on liitettävä

  • ote yhdistysrekisteristä;
  • virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös puolueen säännöistä;
  • yleisohjelma sekä
  • vähintään 5000 oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaista kannattajakorttia.

Kannattajakortissa, jonka kaavan oikeusministeriö on päätöksellään (479/2012) vahvistanut, tulee olla

  • kannattajan henkilötiedot;
  • kannattajan vakuutus siitä, että hän on äänioikeutettu eduskuntavaaleissa, kuntavaaleissa tai europarlamenttivaaleissa;
  • päivämäärä, joka ei saa olla vuotta vanhempi, sekä
  • kannattajan omakätinen allekirjoitus.

Oikeusministeriö on laatinut seuraavat lomakkeet kannattajakorttia varten. Kannatuksia voi kerätä käyttäen jompaa kumpaa lomaketta tai molempia lomakkeita.

Puolueen merkitseminen puoluerekisteriin

Puoluerekisteriin merkitään ainoastaan puolueen keskusorganisaatio. Puolueiden piirijärjestöt, alue- ja kunnallisjärjestöt sekä paikallisyhdistykset ovat yleensä myös rekisteröityjä yhdistyksiä. Niitä ei kuitenkaan merkitä puoluerekisteriin.

Mikäli puoluerekisteriin otetun puolueen sääntöihin tai ohjelmaan tehdään muutoksia, tulee niistä ilmoittaa sekä yhdistysrekisteriin että oikeusministeriölle. Sääntöjen muutos tulee voimaan vasta, kun muutos on merkitty puoluerekisteriin.

Vain puoluerekisteriin merkityllä puolueella on oikeus käyttää nimessään lyhennystä r.p. (rekisteröity puolue) erotuksena lyhenteestä ry (rekisteröity yhdistys).

Jos puolue ei ole kaksissa perättäisissä eduskuntavaaleissa saanut kansanedustajan paikkaa eikä myöskään vähintään kahta prosenttia koko maassa annetuista äänistä, tai jos se on lakannut olemasta rekisteröity yhdistys, se poistetaan puoluerekisteristä. Puolue voidaan poistaa rekisteristä myös oman hakemuksensa perusteella.

Puoluerekisteriin on 1.2.1969 lukien merkitty yhteensä 46 eri puoluetta.

Puoluerekisteriin merkityt ja siitä poistetut puolueet