Grundande av ett parti

I partiregistret införs på skriftlig ansökan en registrerad förening vars egentliga syfte är att påverka politiska angelägenheter. Justitieministeriet för ett partiregister. Information om hur en förening grundas och registreras i föreningsregistret finns på Patent- och registerstyrelsens webbplats.

Stadgarna för en förening som införs i partiregistret skall säkerställa att demokratiska principer iakttas vid föreningens beslutsfattande och i dess verksamhet. Föreningen ska dessutom ha ett allmänt program som uppgjorts för att förverkliga det ändamål som anges i föreningens stadgar och av vilket principerna och målen för föreningens politiska verksamhet framgår. Dessutom skall föreningen ha minst 5 000 stödförklaringar (anhängarkort) som undertecknats av vid riksdagsval, kommunalval och europaparlamentsval valberättigade anhängare vilka uppger sig understöda införandet av föreningen i partiregistret.

Vad behövs för att bilda ett parti?

En förening kan lämna in ansökan om att registreras som parti till justitieministeriet på två olika sätt.

1. En traditionell ansökan i pappersform

En fritt formulerad ansökan om att registreras som parti ska innehålla

 • utdrag ur föreningsregistret,
 • de gällande stadgar som är införda i föreningsregistret och
 • det allmänna programmet.

När justitieministeriet har godkänt de ovan nämnda dokumenten i ansökan kan föreningen börja samla in anhängarkort i pappersform. Föreningen ska senast ett år efter dagen för godkännandet lämna in till justitieministeriet

 • minst 5 000 stödförklaringar enligt det formulär som justitieministeriet har fastställt och i vilka anhängare som är röstberättigade vid riksdagsval, kommunalval eller Europaparlamentsval meddelar att de understöder att föreningen införs i partiregistret.

Anhängarkorten, som uppgjorts enligt det formulär för förteckningskort som justitieministeriet fastställt genom sitt beslut (479/2012), ska innehålla

 • anhängarens fullständiga namn, födelsetid och hemkommun,
 • anhängarens försäkran att han eller hon är röstberättigad vid riksdagsval, kommunalval eller Europaparlamentsval,
 • datering samt
 • anhängarens egenhändiga underskrift.

Justitieministeriet har fastställt följande formulär för anhängarkort. Stödförklaringarna kan samlas in med endera formuläret eller med båda formulären.

Justitieministeriet skickar anhängarkorten vidare till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som efter att ha granskat korten meddelar ministeriet om antalet kort är tillräckligt. Därefter fattar ministeriet det slutgiltiga beslutet att föreningen ska införas i registret och för in föreningen som ett parti i registret.

2. Elektronisk ansökan i tjänsten puoluerekisteri.fi 

Det går att lämna in ansökan om att införas i partiregistret och samla stödförklaringar elektroniskt i tjänsten partiregistret.fi med stark autentisering. Föreningens ombud loggar in i tjänsten och laddar upp följande dokument:

 • utdrag ur föreningsregistret,
 • de gällande stadgar som är införda i föreningsregistret och
 • det allmänna programmet.

När justitieministeriet har godkänt de ovan nämnda dokumenten i ansökan kan föreningen börja samla in elektroniska stödförklaringar i tjänsten. Föreningen ska inom ett år från dagen för godkännandet ha samlat in

 • minst 5 000 stödförklaringar enligt det formulär som justitieministeriet har fastställt och i vilka anhängare som är röstberättigade vid riksdagsval, kommunalval eller Europaparlamentsval använder stark elektronisk autentisering för att meddela att de understöder att föreningen införs i partiregistret

I varje stödförklaring ska följande uppgifter framgå:

 • anhängarens fullständiga namn, födelsetid och hemkommun,
 • anhängarens försäkran att han eller hon är röstberättigad vid riksdagsval, kommunalval eller Europaparlamentsval,

Justitieministeriet lämnar stödförklaringarna till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som granskar stödförklaringarna och meddelar ministeriet om antalet stödförklaringar är tillräckligt. Därefter fattar ministeriet det slutgiltiga beslutet att föreningen ska införas i registret och för in föreningen som ett parti i registret.

Länk till partiregistret.fi

Föreningen kan om den så önskar samla in en del av de 5 000 stödförklaringarna också i pappersform.
 

Införande av ett parti i partiregistret

I partiregistret införs endast föreningens centralorganisation. Andra föreningens medlems-, lokal-, parallell- eller stödföreningar är vanligen också registrerade föreningar. Dessa registreras dock inte i partiregistret.

Partiet ska anmäla ändringar i stadgarna och i det allmänna programmet både till föreningsregistret och till justitieministeriet. Stadgeändringarna är gällande först när de har antecknats i partiregistret.

Enbart ett registrerat parti har rätt att till sitt namn foga beteckningen "r.p." (registrerat parti) som skiljer det från en registrerad förening ("rf") (registrerad förening).

Ett parti som inte har fått någon av sina kandidater invald och som inte heller fått minst två procent av rösterna i hela landet i senaste eller närmast föregående riksdagsval eller som har upphört att vara en registrerad förening avförs ur partiregistret. Ett parti kan avföras ur registret också på egen ansökan.

Sedan den 1 februari 1969 har sammanlagt 49 partier varit antecknade i partiregistret.

Partier som införts i och avförts ur partiregistret