Grundande av ett parti

I partiregistret införs på skriftlig ansökan en registrerad förening vars egentliga syfte är att påverka politiska angelägenheter. Justitieministeriet för ett partiregister. Information om hur en förening grundas och registreras i föreningsregistret finns på patent- och registerstyrelsens webbplats.

Stadgarna för en förening som införs i partiregistret skall trygga iakttagandet av demokratiska principer vid fattandet av föreningens beslut och i dess verksamhet. Föreningen skall dessutom ha ett för förverkligandet av föreningens i stadgarna angivna ändamål uppgjort allmänt program, varav principerna och syftemålen för föreningens politiska verksamhet framgår. Dessutom skall föreningen ha minst 5 000 anhängarkort som undertecknats av vid riksdagsval, kommunalval eller Europaparlamentsval röstberättigade anhängare vilka uppger sig understöda införandet av föreningen i partiregistret.

Hur grundas ett parti?

I den fritt formulerade registreringsansökan ska ingå

  • utdrag ur föreningsregistret,
  • officiellt styrkt avskrift av partiets stadgar,
  • det allmänna programmet, och
  • minst 5000 anhängarkort uppgjorda i enlighet med det formulär för förteckningskort som fastställts av justitieministeriet.

Anhängarkorten, som uppgjorts enligt det formulär för förteckningskort som fastställts genom justitieministeriets beslut (479/2012) ska uppta:

  • anhängarens personuppgifter,
  • anhängarens försäkran, att han är röstberättigad vid riksdagsval, kommunalval eller Europaparlamentsval,
  • datering, som icke får vara äldre än ett år samt
  • anhängarens egenhändiga underskrift.

Justitieministeriet har utarbetat följande blanketter för anhängarkort. När anhängarkort samlas in kan antingen båda eller bara ena av blanketterna användas. –

Införande av ett parti i partiregistret

I partiregistret införs endast föreningens centralorganisation. Andra föreningens medlems-, lokal-, parallell- eller stödföreningar är vanligen också registrerade föreningar. Dessa registreras dock inte i partiregistret.

Partiet ska anmäla ändringar i stadgarna och i det allmänna programmet både till föreningsregistret och till justitieministeriet. Stadgeändringarna är gällande först när de har antecknats i partiregistret.

Enbart ett registrerat parti har rätt att till sitt namn foga beteckningen "r.p." (registrerat parti) som skiljer det från en registrerad förening ("rf") (registrerad förening).

Ett parti som inte har fått någon av sina kandidater invald och som inte heller fått minst två procent av rösterna i hela landet i senaste eller närmast föregående riksdagsval eller som har upphört att vara en registrerad förening avförs ur partiregistret. Ett parti kan avföras ur registret också på egen ansökan.

Sedan den 1 februari 1969 har sammanlagt 46 partier varit antecknade i partiregistret.

Partier som införts i och avförts ur partiregistret