Hjälp till väljaren

Problem i anslutning till röstning kan vanligen lösas på röstningsstället. Om du behöver hjälp med att anteckna rösten på röstsedeln, kan du be valfunktionären hjälpa och ge råd.

Du behöver inte ha meddelandekortet (anmälan om rösträtt som kommit med posten) med dig för att kunna rösta. Om du inte har fått meddelandekortet innan förhandsröstningen börjar, kan du kontakta Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kan kontrollera att din adress är rätt i befolkningsdatasystemet och att meddelandekortet har skrivits ut korrekt.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kan kontaktas på numret 029 553 6370.

Det är viktigt att alla problem som förekommit vid röstningen reds ut utan dröjsmål. Du kan till exempel kontakta kommunens centralvalnämnd för att reda ut problemet.

Laglighetsövervakning vid val

Du kan också anföra klagan över en valmyndighets eller en valfunktionärs handlande till riksdagens justitieombudsman eller till statsrådets justitiekansler. Justitieombudsmannen och justitiekanslern övervakar att myndigheterna och funktionärerna följer lag och fullgör sina skyldigheter. Justitieombudsmannen följer speciellt att kraven på god förvaltning iakttas och de grundläggande och mänskliga rättigheterna förverkligas. Anvisningar om hur det går till att anföra klagan finns på laglighetsövervakarnas webbplatser: www.oikeusasiamies.fi och www.okv.fi

Företrädare för valmyndigheterna handlar under tjänsteansvar. Vem som helst som misstänker brottslig verksamhet vid val kan kontakta polisen.

Besvär över val

Vid kommunalval, riksdagsval och Europaparlamentsval kan ändring i valresultatet sökas genom besvär. Vid presidentvalet får ändring i valresultatet inte sökas genom besvär.

Besvär kan anföras

1) på den grunden att valkretsnämndens (eller vid kommunalval centralvalnämndens) beslut strider mot lag

  • av var och en vars rätt eller fördel beslutet kränker och
  • av den som varit uppställd som kandidat vid valet samt
  • av varje parti och gemensam lista som ingett en kandidatansökan och

2) på den grunden att valen har skett i oriktig ordning

  • av var och en som är röstberättigad i valet.
  • vid kommunalval även av kommunmedlemmarna.

Om ett beslut eller en åtgärd av valmyndigheten har varit lagstridigt och har lagstridigheten uppenbart kunnat inverka på valresultatet ska detta rättas eller, om detta inte är möjligt, ska nyval utlysas i valkretsen eller kommunen i fråga eller vid Europaparlamentsval i hela landet.

Vid kommunalval och riksdagsval kan besvär över beslutet genom vilket valresultatet har fastställts anföras hos den behöriga förvaltningsdomstolen inom 14 dagar från att valresultatet har offentliggjorts.

Vid Europaparlamentsval kan besvär över Helsingfors valkretsnämnds beslut genom vilket valresultatet har fastställts anföras hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 14 dagar från att valresultatet har offentliggjorts.

Förvaltningsdomstolarnas kontaktuppgifter