Valbarhet och kandidatuppställning

Valbarhet

Enligt Finlands grundlag utses republikens president av Finlands folk genom direkt val. Presidenten ska vara infödd finsk medborgare.

Vem kan ställa upp en kandidat vid presidentval?

Vid presidentval får en kandidat ställas upp av 
1) ett parti som är infört i partiregistret och från vars kandidatlista vid senast förrättade riksdagsval minst en riksdagsledamot har blivit invald 
2) en valmansförening som bildats av minst 20 000 röstberättigade.

Varje parti och valmansförening får ställa upp endast en kandidat. Ett parti utser sin kandidat enligt vad som närmare bestäms i partiets stadgar. Partier och valmansföreningar får ha samma gemensamma kandidat.

En uppställd kandidat är kandidat i hela landet.
 

Hur bildas en valmansförening?

En valmansförening bildas genom att det upprättas en daterad och undertecknad stiftelseurkund, som ska innehålla de uppgifter som anges i 130 § 1 mom. i vallagen. I praktiken är det valmansföreningens valombud som ansvarar för att upprätta stiftelseurkunden.

Till stiftelseurkunden ska fogas anhängarkort undertecknade av minst 20 000 röstberättigade medlemmar. Anhängarkorten ska innehålla de uppgifter som anges i 130 § 2 mom. i vallagen. Både stiftelseurkunden och anhängarkortet kan upprättas med hjälp av nedan nämnda blanketter för kandidatuppställning. 

Varje röstberättigad får vara medlem i endast en valmansförening. Om det vid granskningen av ansökningshandlingarna upptäcks att samma person är medlem i två eller flera valmansföreningar, avlägsnar Helsingfors valkretsnämnd personens namn från alla valmansföreningar.
 

När och hur ska kandidatansökan ges in?

Varje parti och valmansförening som ställer upp en kandidat ska ha ett valombud och en ersättare för valombudet. Valombudet ska göra upp partiets/valmansföreningens kandidatansökan och ge in den till Helsingfors valkretsnämnd (kontaktuppgifter) senast den 47 dagen före valdagen i det första valet (den 12 december 2023) före klockan 16. Före det, senast föregående dag (den 11 december 2023), ska partierna och valmansföreningarna meddela valkretsnämnden sitt valombuds och dennes ersättares namn, personbeteckning och kontaktuppgifter. 


Partiernas och valmansföreningarnas valombud kan för kandidatansökan använda blanketter enligt formulär som justitieministeriet fastställt. Justitieministeriet har utgående från formuläret utarbetat blanketter för kandidatuppställning (bland annat anhängarkort). Separata blanketter har utarbetats för partier och för valmansföreningar. I formuläret för anhängarkort, som fastställts genom justitieministeriets beslut, konstateras att kortet ska vara av storleken A6L. I formuläret sägs inget om hur tjockt det ska vara. Ytterligare information om anhängarkortet och om kandidatansökan i övrigt ges av Helsingfors valkretsnämnd.
 

När fastställs kandidatuppställningen?

Helsingfors valkretsnämnd granskar ansökningarna och fastställer kandidatuppställningen den 38 dagen före valdagen (den 21 december 2023) genom att göra upp en kandidatförteckning för det första valet vid presidentvalet med alla kandidater i utlottad ordning. För varje kandidat antecknas i förteckningen kandidatnummer (med 2 som första nummer), namn, hemkommun och titel, yrke eller syssla. Kandidatförteckningen finns framlagd bland annat i valbåsen.

Om det förrättas ett andra val vid presidentvalet, upprättar Helsingfors valkretsnämnd för detta val en kandidatförteckning där kandidaterna tas upp med samma kandidatnummer som de hade vid det första valet.