Valbarhet och kandidatuppställning

Valbarhet

Enligt Finlands grundlag utses republikens president genom direkt val. Presidenten ska vara infödd finsk medborgare.

Vem kan ställa upp en kandidat vid presidentval?

Vid presidentval får en kandidat ställas upp av
1) ett parti, som införts i justitieministeriets partiregister, och från vars kandidatlista vid senast förrättade riksdagsval minst en riksdagsledamot har blivit vald samt
2) minst 20 000 röstberättigade som har bildat en valmansförening.

Ett parti eller en valmansförening får ställa upp endast en kandidat. Ett partis kandidat ska väljas på ett sätt enligt vad som närmare bestäms i partiets stadgar. Partier och valmansföreningar får ha samma kandidat.

En uppställd kandidat är kandidat i hela landet.

Hur bildas en valmansförening?

En valmansförening bildas genom att det upprättas en daterad och undertecknad stiftelseurkund, som ska innehålla i 130 § 1 mom. i vallagen avsedda uppgifter. Till stiftelseurkunden ska fogas av minst 20 000 röstberättigade medlemmar undertecknade anhängarkort, av vilka ska framgå de uppgifter som avses i 130 § 2 mom. i vallagen. Nedan nämnda blanketter för kandidatuppställning kan användas för utarbetande av både stiftelseurkunden och anhängarkortet.

När och hur ska kandidatansökan ges in?

Partier eller valmansföreningar ska lämna in sina kandidatansökan till Helsingfors valkretsnämnd (kontaktinformation) senast den 47 dagen före valdagen före klockan 16.

Partier och valmansföreningar kan för kandidatansökan använda de blanketter som fastställts genom justitieministeriets beslut (313/2014). Blanketter för kandidatuppställning (bl.a. anhängarkort) har utarbetats vid justitieministeriet. I det fastställda formuläret för anhängarkortet konstateras att kortet ska vara av storleken A6L. I formuläret sägs inget om hur tjockt kortet ska vara. Helsingfors valkretsnämnd kan kontaktas i frågor som gäller anhängarkortet och kandidatansökan.

När fastställs kandidatuppställningen?

Helsingfors valkretsnämnd granskar ansökningarna och fastställer kandidatuppställningen den 38 dagen före valdagen genom att göra upp en kandidatförteckning för det första valet vid presidentval med alla kandidater i utlottad ordning. För varje kandidat antecknas i förteckningen ordningsnummer (med 2 som första nummer), namn, hemkommun och titel, yrke eller syssla. Kandidatförteckningen för valet i fråga finns bl.a. i valbåsen.

Om det vid presidentvalet förrättas ett andra val, uppgör Helsingfors valkretsnämnd för det andra valet en kandidatförteckning i vilken kandidaterna tas upp med samma nummer med vilka de togs in i kandidatförteckningen för det första valet.