Besvär över val

Ändring i valkretsnämndens eller vid kommunalval i den kommunala centralvalnämndens beslut genom vilket valresultatet har fastställts får sökas genom besvär. Vid presidentvalet får ändring i valresultatet inte sökas genom besvär.

Besvär kan anföras

1) på den grunden att valkretsnämndens eller centralvalnämndens beslut strider mot lag:

  • av var och en vars rätt eller fördel beslutet kränker och
  • av den som varit uppställd som kandidat vid valet samt
  • av varje parti och gemensam lista som ingett en kandidatansökan och

2) på den grunden att valen har skett i oriktig ordning

  • av varje röstberättigad person inom valkretsen eller kommunen i fråga, och
  • vid kommunalval även av kommunmedlemmarna.

Har ett beslut eller en åtgärd av valmyndigheten varit lagstridigt och har lagstridigheten uppenbart kunnat inverka på valresultatet ska detta rättas, eller, om valresultatet inte kan rättas, ska nyval utlysas i valkretsen eller kommunen i fråga eller vid Europaparlamentsval i hela landet.

Besvär över beslutet genom vilket valresultatet har fastställts anförs hos förvaltningsdomstolen inom 14 dagar från att valresultatet har offentliggjorts. Besvär anförs hos den förvaltningsdomstol inom vars verksamhetsområde valkretsnämndens sammanträdesstad eller -kommun ligger.

Över förvaltningsdomstolens beslut får fortsatt besvär anföras hos högsta förvaltningsdomstolen inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Förvaltningsdomstolarnas kontaktuppgifter