Valmyndigheter

Den högsta valmyndigheten vid allmänna val är justitieministeriet, som har det övergripande ansvaret för valen. Ministeriet har till uppgift att koordinera valberedningsarbetet och ge valanvisningar till andra myndigheter. Dessutom har ministeriet till uppgift att upprätthålla och utveckla valdatasystemet (VAT).

Justitieministeriet

Andra valmyndigheter är

1) Valkretsnämnderna (13)

Var och en valkretsnämnd fastställer vid riksdagsval kandidatuppställningen samt räknar och fastställer valresultatet i valkretsen.

Valkretsnämnderna

2) Välfärdsområdesvalnämnderna (21)

Som ny valmyndighet bildas för varje välfärdsområde en välfärdsområdesvalnämnd som har till uppgift att fastställa kandidatuppställningen och valresultatet vid välfärdsområdesval.

Välfärdsområdesvalnämnderna

2) De kommunala centralvalnämnderna (309)

Var och en centralvalnämnd sköter de allmänna arrangemangen inför val i kommunen. Vid kommunalval sköter den också kandidatuppställningen och resultatuträkningen.

De kommunala centralvalnämnderna

3) Valnämnderna (ca 2200)

Var och en valnämnd sköter arrangemangen i samband med röstningen på valdagen i vallokalerna mellan klockan 9 och 20.

4) Valbestyrelserna (ca 500)

I varje kommun finns minst en valbestyrelse som sköter arrangemangen i samband med förhandsröstning på anstalter i kommunen.

5) Valförrättarna på förhandsröstningsställena i hemlandet (ca 900)

På vart och ett allmänt förhandsröstningsställe i hemlandet finns minst två valförrättare som sköter arrangemangen i samband med förhandsröstningen på förhandsröstningsstället.

6) Valförrättare vid hemmaröstning 

Valförrättare till hemmaröstning förordnas av den kommunala centralvalnämnden.

7) Valförrättarna vid beskickningarna och finska fartyg

På var och en beskickning eller dess verksamhetsställe som förordnats till förhandsröstningsställe finns minst en valförrättare som sköter arrangemangen i samband med förhandsröstningen vid beskickningen eller dess verksamhetsställe.
Om det på en finsk fartyg för personalen ordnas möjlighet till förhandsröstning, sköter en valförrättare arrangemangen i anslutning till denna.

8) Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata upprättar ett rösträttsregister, registrerar indelningen i röstningsområden och för ett register över röstningsställena.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

9) Utrikesministeriet

Sköter arrangemangen i anslutning till förhandsröstningen utomlands.

Utrikesministeriet