Röstning på anstalter

Särskilda förhandsröstningsställen i Finland är de sjukhus, verksamhetsenheter inom socialvården som lämnar vård dygnet runt och andra verksamhetsenheter inom socialvården som anges i beslut av kommunstyrelsen samt straffanstalter, varifrån medborgarna inte kan fritt avlägsna sig för att rösta.

Om en röstberättigad under den tid då förhandsröstningen pågår

  • vårdas vid en verksamhetsenhet inom socialvården som lämnar vård dygnet runt (t.ex. ålderdomshem, vårdhem, servicehus) eller
  • är intagen i en straffanstalt

kan han eller hon rösta på anstalten.

En valbestyrelse som utsetts av kommunstyrelsen kommer till varje anstalt inom området för kommunen och förrättar röstningen minst på en och högst på två dagar som infaller under förhandsröstningsperioden.

I anstalter får rösta enbart de som vårdas eller har intagits där. Andra personer, till exempel anstaltens personal, har inte rätt att rösta på anstalter. Anstaltsröstningen förrättas i huvuddrag på samma sätt som den allmänna förhandsröstningen.