Röstning på anstalter

Särskilda förhandsröstningsställen i hemlandet är sjukhus, verksamhetsenheter inom socialvården som lämnar vård dygnet runt och andra genom beslut av kommunstyrelsen angivna verksamhetsenheter inom socialvården och straffanstalter. Från ingången av 2022 är också Försvarsmaktens garnisoner med truppförband som ger utbildning för beväringar och de av Gränsbevakningsväsendets enheter som ger utbildning för beväringar särskilda förhandsröstningsställen.

Om en röstberättigad under den tid då förhandsröstningen pågår

  • vårdas vid en verksamhetsenhet inom socialvården som lämnar vård dygnet runt (t.ex. ålderdomshem, vårdhem, servicehus) eller
  • är intagen i en straffanstalt

kan han eller hon rösta på anstalten.

En valbestyrelse som utsetts av kommunstyrelsen kommer till varje anstalt inom området för kommunen och förrättar röstningen minst på en och högst på två dagar som infaller under förhandsröstningsperioden.

I anstalter får rösta enbart de som vårdas eller har intagits där. Andra personer, till exempel anstaltens personal, har inte rätt att rösta på anstalter. Anstaltsröstningen förrättas i huvuddrag på samma sätt som den allmänna förhandsröstningen.