Centrala principer vid förrättning av val

Allmän och lika rösträtt i valen.
Allmän rösträtt betyder att rösträtten är enbart beroende av sådana allmänna krav som varje medborgare i allmänhet uppfyller. Till exempel vid riksdagsval finns det enbart två villkor för rösträtten: 18 års ålder och finskt medborgarskap.

Lika rösträtt betyder att varje röstberättigad har lika rätt att påverka valresultatet, dvs. alla har samma antal röster. Vid allmänna val har alla en röst.

Valen är direkta.
En väljare röstar direkt på den person han eller hon vill se bli vald. Varje kandidat har ett eget nummer som väljaren antecknar på röstsedeln vid röstningen.

Valen är proportionella.
Ett proportionellt valsätt betyder att antalet kandidater som väljs från varje parti eller annan gruppering står i proportion till antalet röster partiet eller grupperingen får i jämförelse med andra grupperingar. Om partiet får t.ex. ca 20 procent av de avgivna rösterna, bör partiet också få ca 20 procent av mandaten. Det proportionella valsättet gäller inte presidentval, där väljarna röstar på personer i stället för partier. I Finland baserar sig det proportionella valsättet på d´Hondts metod.

Valen är hemliga.
Valhemligheten betyder att varken valmyndigheterna eller någon annan får veta vem en väljare röstat på eller om väljaren eventuellt lämnat in en blank röstsedel. Om väljaren över huvud taget har utövat sin rösträtt, dvs. om han eller hon alls har röstat, är dock inte hemligt.

Varje väljare ska rösta själv.
Rösträtten får inte utövas via ombud. Under vissa förutsättningar kan väljaren dock använda ett biträde vid röstningen.

Röstningen ska ske i närvaro av en valmyndighet.
Syftet med detta är att säkra valens allmänna tillförlitlighet, se till att väljarna kan ge uttryck för sin egen fria vilja och garantera valhemligheten. Bestämmelser om valet av valmyndigheter och om valmyndighetsuppgifterna finns i vallagen.

Brevröstning utgör ett undantag från denna regel eftersom röstningen sker utan valmyndigheternas övervakning. Men i detta fall ska två utomstående vittnen, utöver väljaren, ge en försäkran om att väljaren har röstat med bevarande av valhemligheten och så att hens valfrihet inte har kränkts.