Om webbplatsen

Registerförklaring

Vaalit.fi-webbplatsen innehåller information om val som förrättas i Finland, och den produceras och upprätthålls av justitieministeriets Demokrati- och språkenhet. Syftet med webbplatsen är att erbjuda lättfattlig information om val och röstning för väljare, kandidater och de unga som snart uppnår rösträttsåldern.

Det redigerade innehållet på webbplatsen baserar sig på den gällande lagstiftningen, vartill hänvisas i informationsinnehållen. Vi strävar efter att informationen på webbplatsen är så uppdaterad och korrekt som möjligt. Eftersom det är fråga om en redigerad helhet, rekommenderas det att användaren alltid sätter sig in i de originalkällor som hänvisats till på webbplatsen, dvs. de gällande lagrummen.

Justitieministeriet svarar inte för de kostnader eller den skada som orsakas användaren på grund av eventuella fel eller brister i webbplatsens innehåll. Justitieministeriet svarar inte heller för sådan skada som orsakas användaren på grund av tekniska fel eller material som publicerats av en tredje part och länkats till webbplatsen.

Upphovsrätten till text- och bildmaterialet publicerat på webbplatsen ägs av justitieministeriet om inte annat anges på webbplatsen. Textmaterialet på webbplatsen får användas och det kan länkas till andra webbplatser, om källan anges. Om användningen av materialet för kommersiella syften bör alltid överenskommas med webbplatsens redaktion under adressen [email protected]

Kakor (cookies)

Allmän information om kakor på vår webbplats.

I webbtjänsten vaalit.fi samlas dessutom uppgifter om besökare in som en del av uppföljningen av genomförandet av EU-förordningen (EU) 2018/1724 om den digitala ingången. På de sidor som anslutits till den digitala ingången samlas förutom sidans url-adress även antalet besökare, besökarnas land och den använda terminalen in. Uppgifterna samlas in anonymt och individualiseras inte till en person/personer. 

Uppgifterna används endast av justitieministeriet, EU-kommissionen och de nationella koordinatorer som nämns i förordningen. De insamlade uppgifterna förvaras i EU-kommissionens datalager i högst tre år, varefter de raderas automatiskt.