Om webbplatsen

Registerförklaring

Vaalit.fi-webbplatsen innehåller information om val som förrättas i Finland, och den produceras och upprätthålls av justitieministeriets demokrati- och språkenhet. Syftet med webbplatsen är att erbjuda lättfattlig information om val och röstning för väljare, kandidater och de unga som snart uppnår rösträttsåldern.

Det redigerade innehållet på webbplatsen baserar sig på den gällande lagstiftningen, vartill hänvisas i informationsinnehållen. Vi strävar efter att informationen på webbplatsen är så uppdaterad och korrekt som möjligt. Eftersom det är fråga om en redigerad helhet, rekommenderas det att användaren alltid sätter sig in i de originalkällor som hänvisats till på webbplatsen, dvs. de gällande lagrummen.

Justitieministeriet svarar inte för de kostnader eller den skada som orsakas användaren på grund av eventuella fel eller brister i webbplatsens innehåll. Justitieministeriet svarar inte heller för sådan skada som orsakas användaren på grund av tekniska fel eller material som publicerats av en tredje part och länkats till webbplatsen.

Upphovsrätten till text- och bildmaterialet publicerat på webbplatsen ägs av justitieministeriet om inte annat anges på webbplatsen. Textmaterialet på webbplatsen får användas och det kan länkas till andra webbplatser, om källan anges. Om användningen av materialet för kommersiella syften bör alltid överenskommas med webbplatsens redaktion under adressen [email protected]

Automatisk datainsamling

Följande uppgifter sammanställs om besökarna på val sidor:

  • Vems nät använder besökaren
  • Från vilka sidor har besökaren kommit in och från vilken sida går han ut. Dessutom kvarstår information om vilken service besökaren går över till.
  • Vidare samlas för webbplatsen per sida uppgifter om sammanlagt antal besökare, hur många besök som har gjorts på varje sida.

Datainsamling

Man registrerar sig inte på valsidor, så justitieministeriet samlar inte information om besökarna. Om en besökare t.ex. skickar en kommentar via sidorna, överlåts uppgifterna om honom inte till tredje part.

Kontaktinformationen om besökarna hemlighålls, och varken överlämnas eller säljs åt utomstående.