Valbistånd

Förutom FN är IFES (International Foundation of Electoral Systems) och IDEA (International Democracy and Electoral Assistance) organisationer som arbetar med att främja demokrati och demokratiska processer (till exempel förrättning av val) i olika delar av världen. Målet i verksamheten är att öka de kunskaper och färdigheter som krävs för demokratiska processer särskilt i sådana länder dessa inte ännu har etablerats (bl.a. länder i Asien, Afrika och Latinamerika). Mer information om detta:

Europarådets expertorgan för grundlagsfrågor Venedigkommissionen (Venice Commission) ger bland annat utlåtanden och bistår Europarådets medlemsstater i vallagstiftningsfrågor. Venedigkommissionen har dessutom gett rekommendationer om goda praxis vid val och upprätthåller en databank om medlemsstaternas gällande vallagstiftning.