Vallagstiftning

1. Grundlagen

  • Finlands grundlag (731/1999): 14 § Rösträtt och rätt till inflytande, 24 § Riksdagens sammansättning och valperiod, 25 § Riksdagsval, 26 § Förtida riksdagsval, 27 § Valbarhet och behörighet för uppdraget som riksdagsledamot, 28 § Avbrott i samt befriande och skiljande från uppdraget som riksdagsledamot, 53 § Folkomröstning och medborgarinitiativ, 54 § Val av republikens president, 55 § Presidentens ämbetsperiod

2. Lag om välfärdsområden

  • Lag om välfärdsområden (611/2021): 23§ Välfärdsområdesval, 24 § Antalet ledamöter i fullmäktige, 25 § Ersättare i fullmäktige, 28 § Rösträtt i välfärdsområdesval och i folkomröstningar i välfärdsområden, 31 § Folkomröstningar i välfärdsområden, 76 §
    Allmän valbarhet, 77 § Valbarhet till välfärdsområdesfullmäktige
  • RP 241/2020 rd

2. Kommunallagen

  • Kommunallag (410/2015): 15 § Kommunalval, 16 § Antalet ledamöter i fullmäktige, 17 § Ersättare i fullmäktige, 20 § Rösträtt i kommunalval, 21 § Rösträtt i kommunal folkomröstning, 24 § Kommunal folkomröstning, 25 § Initiativ till folkomröstning, 71 § Allmän valbarhet, 72 § Valbarhet till fullmäktige
  • RP 268/2014

7. Lagarna om folkomröstningar

8. Bestämmelser om val i annan lagstiftning

9. Europeiska unionens lagstiftning angående val och politiska partier

10. Justitieministeriets beslut som publicerats i Finlands författningssamling

11. Statsrådets förordningar