Förhandsröstning

Förhandsröstning betyder att du kan rösta före den egentliga valdagen under en särskild förhandsröstningsperiod som anges i vallagen.

Man behöver inte ha någon särskild orsak för att kunna rösta på förhand. Du kan fritt välja att rösta på förhand i stället för att rösta på valdagen. Alla röstberättigade får rösta på vilket som helst av de allmänna förhandsröstningsställena i Finland eller utomlands.

Förhandsröstningen i hemlandet inleds onsdagen den 11 dagen före valdagen och avslutas tisdagen den femte dagen före valdagen. I varje kommun finns minst ett allmänt förhandsröstningsställe, där vem som helst av de röstberättigade kan rösta. I större kommuner finns vanligen flera allmänna förhandsröstningsställen. Förhandsröstningsställena är i allmänhet öppna för röstning under alla sju dagar som infaller under förhandsröstningsperioden. Det är dock möjligt att ett ställe inte är öppet under alla dagar.

Röstberättigade som stadigvarande bor utomlands (utlandsfinländare) eller tillfälligt vistas utomlands (t.ex. på grund av semester, arbete eller studier) kan rösta på förhand vid de finska beskickningar och deras verksamhetsställen som bestäms genom förordning av statsrådet. Förhandsröstningen utomlands inleds onsdagen den 11 dagen före valdagen och avslutas lördagen den åttonde dagen före valdagen. De flesta av förhandsröstningsställena utomlands är öppna för röstning under alla fyra dagar som infaller under förhandsröstningsperioden. Det är dock möjligt att ett ställe inte är öppet under alla dagar.

Så här går det till att rösta på förhand i Europaparlamentsvalet

Innan du tar dig till förhandsröstningsstället:


1. Ta med ett identitetsbevis, t.ex. ett av polisen utfärdat identitetskort, pass, körkort eller någon annan motsvarande handling försedd med foto.

  • Om du röstar på förhand i Finland och du inte har en sådan handling, kan du på närmaste polisinrättning avhämta ett avgiftsfritt temporärt identitetskort för att kunna rösta. För kortet behöver du två passfoton som kan vara högst sex månader gamla.
  • Ta också med meddelandekortet (anmälan om rösträtt) som du fått med posten. Detta försnabbar röstningsförrättningen. Meddelandekortet måste dock inte vara med utan du får rösta även utan det. Om du av någon anledning inte har fått meddelandekortet kan du kontakta vilken magistrat som helst i Finland för att fråga om kortet och/eller uppgifterna på det.

2. Om du redan på förhand vill ta reda på din kandidats nummer, kan du leta fram hans eller hennes kandidatnummer i justitieministeriets resultattjänst. Numren finns också i kandidaternas valreklam samt i olika medier.

3. Om du inte själv är förmögen att anteckna din röst, kan du ta med dig ett biträde. En person som är kandidat i valet får dock inte fungera som biträde och inte heller kandidatens make eller maka, barn, syskon eller förälder. Om du inte har ett eget biträde, kan valfunktionären fungera som ditt biträde.

På förhandsröstningsstället:

4. Visa upp ditt identitetsbevis för valfunktionären som sedan ger dig en röstsedel.

5. Ta röstsedeln med dig och gå in i röstningsbåset eller något annat ställe som är reserverat för röstning.Om du behöver hjälp med att anteckna rösten, kan du be att valfunktionären hjälper dig att göra anteckningen i röstningsbåset. I röstningsutrymmet finns en penna. Du kan kontrollera numret på din kandidat på planschen som finns på röstningsutrymmets vägg. Vid Europaparlamentsvalet är kandidaterna desamma i hela landet så du kan välja vem du vill rösta på oberoende av var du bor.

6.  Anteckna på röstsedeln numret på den kandidat som du vill rösta på. Skriv ingenting annat på röstsedeln. Instruktioner till väljaren om röstningsanteckningen.

7. När du har gjort anteckningen ska du vika ihop röstsedeln så att numret hamnar innanför vecket och insidan inte syns utåt.

 

8. Ta den hopvikta röstsedeln med dig och gå till valfunktionären. Valfunktionären stämplar din röstsedel.

9. Efter detta ger valfunktionären dig ett brunt valkuvert och ber dig innesluta röstsedeln i kuvertet. Lägg röstsedeln i kuvertet och ge det till valfunktionären. Det är viktigt att du själv noggrant tillsluter valkuvertet.

10. Om rösträttsregistret används på förhandsröstningsstället antecknar valfunktionären i registret att du har röstat.  Valfunktionären skriver ut en följebrevsblankett och ber dig underteckna den. På blanketten finns bl.a. ditt namn och adressen för din centralvalnämnd. Också valfunktionären undertecknar blanketten.

  • Om rösträttsregistret inte används på förhandsröstningsstället, antecknar valfunktionären ditt namn i förteckningen som förs över väljarna. Valfunktionären ber dig underteckna meddelandekortet eller, om du inte har meddelandekortet med dig, fylla i och underteckna följebrevsblanketten. Underteckna meddelandekortet eller följebrevet och ge det till valfunktionären. Också valfunktionären undertecknar blanketten.

11. Till slut lägger valfunktionären valkuvertet som innehåller röstsedeln och blanketten du undertecknat i ett gult ytterkuvert. Kuvertet sänds till den kommunala centralvalnämnden i din egen kommun.

  • Centralvalnämnden öppnar ytterkuvertet och granskar på basis av följebrevet eller meddelandekortet vem som har röstat. Om röstningen inte har antecknats i rösträttsregistret på förhandsröstningsstället, gör centralvalnämnden anteckningen i registret i detta skede. Efter denna granskning skiljs följebrevet och valkuvertet åt. Notera, att centralvalnämnden inte ännu i det här skedet öppnar valkuvertet som innehåller röstsedeln. Valkuverten öppnas först på valdagen när rösträkningen börjar.

12. När valfunktionären har inneslutit dina valhandlingar i det gula ytterkuvertet kan du lämna förhandsröstningsstället.