Valmetoden och presidents uppgifter

Om valmetoden vid presidentval

Enligt 54 § i Finlands grundlag utses republikens president genom direkt val för en ämbetsperiod av sex år. Presidenten ska vara infödd finsk medborgare. En och samma person kan väljas till president för högst två ämbetsperioder i följd.

Presidenten utses genom direkt folkval, som vid behov utförs genom två valomgångar. Valet förrättas den fjärde söndagen i januari vart sjätte år. Om en kandidat får mer än hälften av de avgivna (dvs. giltiga) rösterna redan under detta (första) val blir han eller hon vald till president. Om ingen av kandidaterna fått mer än hälften av de avgivna rösterna, förrättas ett nytt val mellan de två kandidater som fått flest röster den andra söndagen efter valet. Till president väljs då den kandidat som fått flest röster i det andra valet.

Om bara en kandidat har ställts upp, utses han eller hon till president utan val. Den nya presidenten tillträder sitt ämbete den första dagen i den månad som följer efter valet

Presidentens uppgifter

De högsta statsorganen i Finland är riksdagen, republikens president och regeringen (statsrådet). Den lagstiftande makten utövas av riksdagen som även beslutar om statsekonomin. Regeringsmakten utövas av republikens president samt statsrådet, vars medlemmar ska ha riksdagens förtroende.

Republikens presidents uppgifter har närmast att göra med utrikespolitiken. Presidenten leder Finlands utrikespolitik i samverkan med statsrådet. Statsrådet å sin sida svarar för den nationella beredningen av beslut som fattas i Europeiska unionen och beslutar om Finlands åtgärder som hänför sig till dem, om inte beslutet kräver godkännande av riksdagen.

Presidenten fattar i regel sina beslut på förslag av statsrådet. Presidenten utnämner statsministern på förslag av riksdagen samt andra ministrar enligt statsministerns förslag. Presidenten stadfäster lagarna som riksdagen har antagit och kan i vissa fall utfärda förordningar på grundval av lagar som riksdagen har stiftat.

Presidenten utnämner domarna och vissa av statens högsta tjänstemän. Han eller hon kan i enskilda fall besluta om benådning genom att mildra eller efterge av domstol bestämda straff. Presidenten är överbefälhavare för försvarsmakten. Om krig och fred beslutar presidenten med riksdagens samtycke.

Mer om presidentens uppgifter på republikens presidents webbplats.