Röstning på valdagen

Vallokalerna öppnas för röstning på valdagen klockan nio och stängs klockan åtta på kvällen. Röstningen får dock inte avslutas innan alla som har infunnit sig på plats före stängningsdags har fått rösta.

På valdagen får en väljare rösta enbart på det ställe som fastställts som hans eller hennes egen vallokal. Röstningsstället på valdagen anges på meddelandekortet som skickas till röstberättigad per post eller i Suomi.fi -tjänsten.

Innan du tar dig till vallokalen:

1. Ta med ett identitetsbevis, t.ex. ett av polisen utfärdat identitetskort, pass, körkort eller någon annan motsvarande handling försedd med foto. Om du inte har en sådan handling kan du på närmaste polisinrättning avhämta ett avgiftsfritt temporärt identitetskort för att kunna rösta. För kortet behöver du två passfoton som kan vara högst sex månader gamla.

2. På valdagen kan du rösta enbart i din egen vallokal, dvs. det ställe som anges på meddelandekortet som du fått med posten. Själva meddelandekortet behövs inte vid röstningen, men om du vill kan du ta det med dig. Om du av någon anledning inte har fått meddelandekortet kan du kontakta Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för att fråga om kortet och/eller uppgifterna i det. Sök också fram ditt röstningsställe i karttjänst (från och med den 15 maj 2024).

3. Om du redan på förhand vill ta reda på din kandidats nummer, kan du leta fram hans eller hennes kandidatnummer i Justitieministeriets informations- och resultattjänst. Kandidatnumren finns också i kandidaternas valreklam samt i olika medier.

4. Om du inte själv är förmögen att anteckna din röst, kan du ta med dig ett valbiträde. En person som är kandidat i valet får dock inte fungera som biträde och inte heller kandidatens make eller maka, barn, syskon eller förälder. Om du inte har ett eget biträde finns det på röstningsstället ett särskilt valbiträde.

I vallokalen:

1. Visa upp ditt identitetsbevis för valfunktionären. Valfunktionären söker fram ditt namn i vallängden och ger dig en röstsedel. Valfunktionären antecknar i vallängden att du har röstat. En valnämnd, som består av fem medlemmar av vilka minst tre ska vara närvarande under hela röstningen, sörjer för röstningen i vallokalen.

2. Ta röstsedeln med dig och gå in i röstningsbåset. Om du behöver hjälp med att anteckna rösten, kan du be att valbiträdet hjälper dig att göra anteckningen i röstningsbåset. Vid Europaparlamentsvalet är kandidaterna kandidater i hela landet, vilket innebär att du kan rösta på vilken kandidat som helst som ingår i kandidatlistornas sammanställning. 

3. Anteckna på röstsedeln numret på den kandidat som du vill rösta på. Skriv ingenting annat på röstsedeln
Instruktioner till väljaren om röstningsanteckning.

4. När du har gjort anteckningen ska du vika ihop röstsedeln så att numret hamnar innanför vecket och att insidan inte syns utåt.

Hopvikt röstsedel.

5. Ta den hopvikta röstsedeln med dig och gå till valförrättaren som sörjer för valurnan. Valfunktionären stämplar din röstsedel.

Stämplad röstsedel.

6. Lägg den stämplade röstsedeln i valurnan. Efter detta kan du lämna vallokalen.