Valbarhet

Valbarhet betyder behörighet att bli vald till organet som utses vid valet. För att kunna ställa upp som kandidat måste man vara valbar. Rätten att ställa upp som kandidat är en grundläggande rättighet.

Riksdagsval

Valbar, dvs. behörig att vara kandidat vid riksdagsval, är varje röstberättigad som inte står under förmynderskap. Till riksdagsledamöter kan dock inte väljas personer som innehar militära tjänster.

Utöver detta kan följande höga myndigheter inte vara ledamöter i riksdagen: justitiekanslern i statsrådet, riksdagens justitieombudsman, medlemmar i högsta domstolen eller högsta förvaltningsdomstolen och riksåklagaren. De kan ställa upp som kandidater, men om de blir valda måste de avgå från sin befattning.

Valbarheten vid riksdagsval är oberoende av kandidatens hemkommun och därmed kan kandidaten ställa upp som kandidat i vilken som helst valkrets, dock enbart i en valkrets.

Presidentval

Enligt grundlagen ska republikens president vara infödd finsk medborgare.

Välfärdsområdesval

Enligt regeringens proposition är den valbar, det vill säga kvalificerad att ställa upp som kandidat i välfärdsområdesval, som 

  1. är invånare i välfärdsområdet i fråga (vars hemkommun hör till välfärdsområdet i fråga), 
  2. har rösträtt i välfärdsområdesval i något välfärdsområde och 
  3. inte har förklarats omyndig.

Europaparlamentsval

För finska medborgares valbarhet vid Europaparlamentsval gäller vad som bestäms om valbarhet vid riksdagsval. Valbar är således

  1. varje i Finland röstberättigad finsk medborgare som inte står under förmyndarskap och
  2. varje röstberättigad medborgare i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen, som anmält sig och tagits in i rösträttsregistret i Finland, förutsatt att han eller hon inte i hemstaten har förlorat sin valbarhet vid valet.