Valbarhet

Valbarhet betyder behörighet att bli vald till organet som utses vid valet. För att kunna ställa upp som kandidat måste man vara valbar. Rätten att ställa upp som kandidat är en grundläggande rättighet.

Kommunalval

Valbar till kommunens fullmäktige är en person som
1) har kommunen som hemkommun,
2) har rösträtt i kommunalval i någon kommun och
3) inte står under förmynderskap.

Bestämmelser om begränsningar för valbarhet finns 72 § i kommunallagen.

Finlands kommunförbuds har den 19 october 2016 gett ut en cirkulär om valbarhet till fullmäktige.

Valbarheten fastställs i regel enligt samma tidsplan som rösträtten, dvs. enligt uppgifter i befolkningsdatasystemet den 51 dagen före valdagen. Om en person flyttar till en annan kommun efter nämnda dag blir han eller hon valbar i den nya kommunen.

Exempel: Kandidatens hemkommun den 17 februari 2017 är kommun A. Veckan därpå flyttar kandidaten till kommun B. En kandidatansökan beträffande honom eller henne lämnas in till centralvalnämnden i kommun B den 28 februari. Centralvalnämnden fastställer kandidatuppställningen den 9 mars. På så sätt är kandidaten röstberättigad i kommun A, men ställer upp som kandidat i kommun B.

Det finns ingen lagstadgad tidpunkt för när en kandidats valbarhet fastställs, men i praktiken måste uppgiften om kandidatens hemkommun vara klar senast på onsdagen den 32 dagen före valdagen då centralvalnämnderna behandlar och avgör kompletteringarna som gjorts till kandidatansökan. Beslut som gäller kandidatens hemkommun fattas enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet.

 

Presidentval

Enligt grundlagen ska republikens president vara infödd finsk medborgare.

Riksdagsval

Valbar, dvs. behörig att vara kandidat vid riksdagsval, är varje röstberättigad som inte står under förmynderskap. Till riksdagsledamöter kan dock inte väljas personer som innehar militära tjänster.

Utöver detta kan följande höga myndigheter inte vara ledamöter i riksdagen: justitiekanslern i statsrådet, riksdagens justitieombudsman, medlemmar i högsta domstolen eller högsta förvaltningsdomstolen och riksåklagaren. De kan ställa upp som kandidater, men om de blir valda måste de avgå från sin befattning.

Valbarheten vid riksdagsval är oberoende av kandidatens hemkommun och därmed kan kandidaten ställa upp som kandidat i vilken som helst valkrets, dock enbart i en valkrets.

 

Europaparlamentsval

För finska medborgares valbarhet vid Europaparlamentsval gäller vad som bestäms om valbarhet vid riksdagsval. Valbar är således

1) varje i Finland röstberättigad finsk medborgare som inte står under förmyndarskap och
2) varje röstberättigad medborgare i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen, som anmält sig och tagits in i rösträttsregistret i Finland, förutsatt att han eller hon inte i hemstaten har förlorat sin valbarhet vid valet.