EU-valet 2024

I Finland ordnas nästa EU-val i juni 2024. Genom att rösta påverkar du vem som representerar Finland i Europaparlamentet under de följande fem åren.

EU-valet förrättas samtidigt i alla EU:s medlemsländer. 

Till Europaparlamentet väljs 720 ledamöter, som företräder EU-medborgarna på unionsnivå. Från Finland väljs 15 ledamöter in i parlamentet. När parlamentsledamöterna blivit invalda ansluter de sig i allmänhet till en europeisk politisk grupp.

Europaparlamentet är den EU-institution som företräder EU-medborgarnas intressen, stiftar lagar och godkänner EU:s budget tillsammans med Europeiska unionens råd. Dessutom utövar parlamentet tillsyn över kommissionen och EU:s byråer. 

I EU-valet får du rösta på vem som helst av kandidaterna, eftersom kandidaterna i Finland är kandidater i hela landet. Uppgifter om kandidaterna finns i informations- och resultattjänsten för valet.

Läs mer om EU-valet och röstning på webbsidan frågor och svar.

Tidsplan för EU-valet 2024

Valdag söndagen den 9 juni 2024 
Förhandsröstning i Finland den 29 maj–4 juni 2024 
Förhandsröstning utomlands den 29 maj–1 juni 2024

Du kan rösta antingen på förhand eller på valdagen

Uppgifter om förhandsröstningsställena finns i informations- och resultattjänsten för valet.

Information om din vallokal på valdagen finns i meddelandet om rösträtt och i söktjänsten för röstningsställen.

Så här röstar du på förhand och på valdagen.

Mer information om röstningen får du via de avgiftsfria servicenumren 0800 9 4771 (svenska och engelska) och 0800 9 4770 (finska och engelska) samt via Whatsapp-meddelandetjänsten på numret 050 438 8730.

Vem får rösta?

Röstberättigade i EU-valet är alla finska medborgare som fyller 18 år senast den 9 juni 2024. Röstberättigade är även alla EU-medborgare bosatta i Finland som anmält sig till rösträttsregistret och som fyller 18 år senast den 9 juni 2024.

Du får bara rösta i ett EU-medlemsland, antingen i det land där du är medborgare eller i det land där du är bosatt.

Mer information om rösträtt i Finland.

Meddelande om rösträtt

Om du har rätt att rösta, skickas ett meddelande om rösträtt till dig. Meddelandet om rösträtt sänds antingen per post eller elektroniskt i tjänsten Suomi.fi enligt väljarens egen anmälan. Mer information om tjänsten hittar du på adressen suomi.fi/meddelanden

Mer information om valet finns på Europaparlamentets webbplats 
Mer information om de europeiska politiska grupperna

Europaparlamentet

Europaparlamentet (EP) är ett av Europeiska unionens lagstiftningsorgan. EU-medborgarna väljer ledamöterna till Europaparlamentet genom direkta val som förrättas i alla medlemsstater vart femte år. Nästa val förrättas 2024. Var och en medlemsstat förrättar valet enligt sin nationella lagstiftning.

Antalet ledamöter i Europaparlamentet är i enlighet med EU:s grundfördrag högst 751. Varje medlemsstat får ha högst 96 ledamöter, men ska ha minst 6. Europeiska rådet beslutar om antalet ledamöter och fördelningen av platserna mellan medlemsstaterna efter att parlamentet tagit initiativ i frågan. Enligt beslutet för valperioden 2024–2029 (22.9.2023) är antalet ledamöter i Europaparlamentet 720 och antalet ledamöter som väljs från Finland 15. Vid tidigare Europaparlamentsval har ledamöter utsetts från Finland enligt följande: 16 ledamöter åren 1996 och 1999, 14 ledamöter åren 2004 och 2019 samt 13 ledamöter åren 2009 och 2014.

I Europaparlamentet hör ledamöterna till olika politiska grupper efter sin politiska tillhörighet, inte nationalitet. För att bilda en politisk grupp krävs 23 ledamöter från minst sju medlemsstater. Mer information om de europeiska politiska grupperna.