Rösträtt och rösträttsregister

Rösträtt

Röstberättigad vid riksdagsval är varje finsk medborgare oavsett boningsort, som senast på valdagen under det första valet fyller 18 år.

Rösträttsregister

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata upprättar den 46 dagen före valdagen ett ADB-baserat register över de röstberättigade (rösträttsregister). I registret införs om varje röstberättigad de uppgifter (bl.a. namn, personbeteckning, valkrets, hemkommun och röstningsställe) som finns i befolkningsdatasystemet den 51 dagen före valdagen.

Uppgifterna i rösträttsregistret är offentliga och kan fås från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata per telefon eller som utdrag (utdrag som ges till någon annan än väljaren själv är avgiftsbelagda) från och med den 41 dagen före valdagen. Till alla dem som är upptagna i registret sänds dessutom senast den 24 dagen före valdagen en anmälan om rösträtt (ett meddelandekort), som innehåller bl.a. uppgifter om valdagen, förhandsröstningsperioden, de allmänna förhandsröstningsställena inom valkretsen i fråga samt deras öppettider, namnet på och adressen till vallokalen på valdagen och kontaktinformationen till valmyndigheten. Vallängderna, som ska finnas på alla röstningsställen på valdagen, skrivs ut ur rösträttsregistret.

Rättelseyrkanden angående rösträttsregistret

Rättelseyrkanden som gäller rösträttsregistret ska framställas hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ([email protected] eller PB 123, 00531 Helsingfors)  senast den 16 dagen före valdagen. Rättelse kan yrkas bl.a. om en person anser att han eller hon obehörigen utelämnats ur rösträttsregistret eller att en anteckning om honom eller henne i registret är oriktig. Rättelseyrkandet kan framställas med den blankett som fastställts genom justitieministeriets beslut (802/1998). Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska avgöra yrkandena senast den 13 dagen före valdagen.

Ändring i beslut av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kan sökas genom besvär hos den regionala förvaltningsdomstolen senast den sjunde dagen efter den dag då beslutet delgavs. Ändring i förvaltningsdomstolens beslut får inte sökas genom besvär. Förvaltningsdomstolens beslut kan överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen genom s.k. extraordinära rättsmedel, dvs. klagan eller ansökan om återställande av försutten fatalietid eller återbrytande. I praktiken finns det dock mycket få situationer där dessa extraordinära rättsmedel kan tillämpas.

Blankett för yrkande på rättelse av rösträttsregistret

Rösträttsregistrets laga kraft

Rösträttsregistret vinner laga kraft den 12 dagen före valdagen klockan 12. Efter detta skall rösträttsregistret följas oförändrat, dvs. ingen får utelämnas ur eller fogas till rösträttsregistret och uppgifterna i registret får inte heller ändras.

Ett undantag utgörs av sådana fall, där förvaltningsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen meddelar sitt beslut först efter att röstregistret har vunnit laga kraft. En person som enligt beslut av länsrätten eller högsta förvaltningsdomstolen är röstberättigad får i dessa fall rösta, men är skyldig att på valdagen för valnämnden visa upp beslutet.