Utlandsfinländarnas möjligheter att rösta

Har utlandsfinländare rätt att rösta?

Finska medborgare som är stadigvarade bosatta utomlands har rätt att rösta i riksdagsval och presidentval som förrättas i Finland.De är röstberättigade också i Europaparlamentsvalet i Finland om de inte har anmält sig till vallängden för Europaparlamentsvalet i det land där de bor. Finska medborgare som även är medborgare i ett annat land (dvs. som har dubbelt medborgarskap) har på motsvarande sätt rätt att rösta.

På vilket sätt bestäms rösträtten för en utlandsfinländare?

En utlandsfinländare har i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas rösträttsregister antecknats som röstberättigad i den kommun som senast var hans eller hennes hemkommun i Finland (folkbokföringskommun). Om en utlandsfinländare inte har haft hemkommun i Finland, bestäms hans folkbokföringskommun enligt moderns, faderns eller makens hem- eller folkbokföringskommun. Om folkbokföringskommunen inte längre hör till Finlands område anges som rösträttskommun Helsingfors.

Hur får utlandsfinländarna uppgift om sin rätt att rösta?

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata skickar till var och en utlandsfinländare som införts i rösträttsregistret en anmälan om rösträtt (ett meddelandekort) till den adress som anges för honom eller henne i befolkningsdatasystemet.

I meddelandekortet anges bl.a. valdagen och i vilken valkrets personen i fråga är röstberättigad samt förhandsröstningsperioden. Som bilaga till kortet finns en förteckning över de närmaste förhandsröstningsställena utomlands. I kortet ingår också anvisningar om hur det går till att rösta. För att få meddelandekortet bör utlandsfinländarna se till att det i befolkningsdatasystemet finns aktuella adressuppgifter.

Var och hur kan utlandsfinländarna rösta?

Utlandsfinländarna kan rösta antingen

  • under förhandsröstningsperioden på vilket som helst av de allmänna förhandsröstningsställena utomlands och i Finland (se Förhandsröstning) eller
  • på valdagen i Finland på det röstningsställe som anges på meddelandekortet (se Röstning på valdagen) eller
  • rösta per brev från utlandet (se Brevröstning).

Vart och ett förhandsröstningsställe utomlands är öppet för röstning minst på en och högst på två dagar som infaller under förhandsröstningsperioden. Väljarna bör på förhand ta reda på vilka dagar och när förhandsröstningsstället är öppet.

En valförrättare svarar för ordnandet av röstningen på ett förhandsröstningsställe utomlands. Han eller hon ger närmare upplysningar om hur det går till att rösta. 

Vem kan utlandsfinländare rösta på?

Vid presidentvalet och Europaparlamentsvalet är kandidaterna desamma i hela landet så du kan välja vem du vill rösta på oberoende av var du bor.

Vid riksdagsval får väljarna rösta enbart på en kandidat som ställts upp inom den egna valkretsen. Den egna valkretsen fastställs enligt väljarens hem- eller folkbokföringskommun. Till exempel om folbokföringskommunen är Kuopio, hör väljaren till Norra-Savolax valkrets. Den egna valkretsen anges i meddelandekortet.