Utlandsfinländarnas möjligheter att rösta

Utlandsfinländare, dvs. röstberättigade som permanent bor utomlands, har rätt att rösta i riksdagsval och presidentval samt i Europaparlamentsval, om de inte anmäler sig till vallängden i sin bosättningsstat. Utlandsfinländarna har inte rätt att rösta i kommunalval och i välfärdsområdesval.

För riksdagsvalet har Finland delats in i 13 valkretsar. De röstberättigade får endast rösta på en kandidat som har ställts upp i den egna valkretsen. Valkretsen för utlandsfinländare bestäms enligt den valkrets som utlandsfinländarens folkbokföringskommun hör till. Folkbokföringskommunen är i allmänhet den kommun där utlandsfinländaren senast har bott i Finland. Närmare bestämmelser om bestämmande av folkbokföringskommun i vissa särskilda situationer finns i 6 a § i lagen om hemkommun (1650/1995). Utlandsfinländarens valkrets nämns i den anmälan om rösträtt som skickats till alla röstberättigade. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kan också kontaktas i frågor som gäller den egna valkretsen.

Vid presidentval och Europaparlamentsval utgör hela landet en valkrets.

Utlandsfinländarna kan rösta antingen på förhand på de allmänna förhandsröstningsställena utomlands eller i Finland, per brev från utlandet eller på valdagen i Finland inom det röstningsområde som bestämts för dem.

Att rösta utomlands