Rösträkningen vid presidentval

Huvudprincipen för rösträkningen vid presidentval är att rösterna först räknas separat i varje valkretsnämnd. Efter det meddelas resultatet till Helsingfors valkretsnämnd, som sedan sammanför alla valkretsarnas resultat och fastställer resultatet i hela landet.
Valresultatet utgörs av kandidaternas godkända röster i hela landet.

Räkning av förhandsrösterna

Valkretsnämnderna börjar räkna förhandsrösterna på valdagen, dvs. söndag, tidigast klockan 10. Då öppnas de bruna valkuverten som skickats från kommunerna och röstsedlarna i dem räknas.Vid rösträkningen strävas det efter att resultatet av räkningen skall vara klart samma kväll senast klockan 20. Före det får valkretsnämnderna inte ge några som helst uppgifter om hur räkningen framskrider.

Räkning av rösterna på valdagen

Genast klockan 20, när vallokalerna stängs, inleder valnämnderna den preliminära räkningen av röster som avgetts på valdagen. Valnämnden öppnar valurnan, räknar röstsedlarna och antecknar varje kandidats röstetal i ett särskilt valprotokoll. Därefter meddelar valnämnden omedelbart centralvalnämnden kandidaternas röstetal, dvs. valresultatet i röstningsområdet i fråga.

Kommunens centralvalnämnd inför resultaten i det centraliserade räkningssystemet i justitieministeriets valdatasystem. Slutligen skall valnämnden lägga röstsedlarna i ett paket, försegla paketet och skicka det till valkretsnämnden före måndag morgon.

Tillkännagivande av det preliminära valresultatet

Det preliminära valresultatet blir klart redan på valdagens kväll. När vallokalerna stängs klockan 20 offentliggörs resultatet av förhandsröstningen som överförts till valdatasystemet.
Därefter överförs valnämndernas preliminära uträkningar till valadatasystemet allt efter som de blir färdiga under valdagskvällens lopp. Det hela preliminära valresultatet är i regel klart senast klockan 23. I de största valkretsarna, speciellt i Nylands valkrets, kan det dock ta till midnatt innan man får ett preliminärt resultat.

Kontrollräkning och fastställande av valresultatet

Valkretsnämnderna börjar kontrollräkningen av röstsedlarna på måndagen efter valdagen senast klockan 12. Valkretsnämnderna fastställer det slutliga valresultatet på onsdagen vid ett möte som börjar senast klockan 18.

Närvarorätt för valombud

Partiernas och för valmansföreningarnas valombud eller av dessa bemyndigade personer har rätt att vara närvarande vid de sammanträden som valkretsnämnden håller för att räkna förhandsrösterna, kontrollräkna rösterna och fastställa valresultatet samt vid valnämndens räkningsmöte.