Behandling av personuppgifter i justitieministeriets tjänster

Justitieministeriet behandlar personuppgifter för att fullgöra sina lagstadgade skyldigheter och i vissa fall för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller med ditt samtycke. Informationssystemtjänsterna för justitieministeriet produceras av Statens informations- och kommunikationstekniska center Valtori och dess underleverantörer.

Statsrådets kansli svarar för kameraövervakningen i justitieministeriets utrymmen. Den dataskyddsbeskrivning som gäller detta finns på statsrådets kanslis webbplats.

Dina dataskyddsrättigheter

Du har rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter, att dina uppgifter rättas eller raderas eller  att behandlingen av dina uppgifter begränsas. I vissa fall har du också rätt motsätta dig att vi behandlar dina personuppgifter.  

Dataskyddsbeskrivning

Ytterligare information om dina dataskyddsrättigheter.

Anvisningar om hur du kan lämna in en begäran om information.

Dataombudsmannen övervakar att dataskyddslagstiftningen iakttas i Finland.

Personuppgiftsansvarig

Justitieministeriet, PB 25, 00023 Statsrådet

Registratorskontor: registratorskontoret.jm(at)gov.fi

tfn +358 2951 50320

Dataskyddsombud

Johanna Järvinen

e-post: tietosuojavastaava.om(at)gov.fi

tfn +358 2951 50004