Valreklamens betalare

Enligt 4 § 5 mom. i lagen om kandidaters valfinansiering (273/2009) ska en kandidat, en kandidats stödgrupp och någon annan sammanslutning som uteslutande arbetar för att stödja kandidaten se till att det av sådan avgiftsbelagd reklam som ingår i valkampanjen eller är avsedd att stödja den framgår vem som betalar reklamen. Namnet på en enskild person får dock inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av den reklam som personen betalat för är mindre än 800 euro vid kommunalval eller mindre än 1 500 euro vid riksdagsval, Europaparlamentsval eller presidentval.

På denna sida förtydligas vissa centrala frågor som har att göra med betalaren av en valreklam.

Varför ska betalaren framgå av reklamen?

I samband med den andra fasen av reformen av val- och partifinansieringslagstiftningen år 2010 intogs i lagen en bestämmelse om partiets och partiföreningens skyldighet att se till att det av sådan avgiftsbelagd reklam som ingår i valkampanjen eller är avsedd att stödja den framgår vem som betalar reklamen. År 2015 ändrades bestämmelsen så att det av reklamen ska framgå vem som betalar den. Syftet med denna skyldighet är att öka öppenheten kring valfinansieringen utöver de uppgifter som ska framgå av redovisningen av valfinansieringen.

Vad baserar sig skyldigheten på?

I fråga om en enskild kandidats valkampanj baserar sig skyldigheten på 4 § 5 mom. i lagen om kandidaters valfinansiering (ändrad genom lag 684/2010 och 1689/2015).

I fråga om ett partis valkampanj baserar sig skyldigheten på 8 b  § 5 mom. i partilagen (ändrad genom lag 683/2010 och 1688/2015).

Vem gäller skyldigheten?

Enligt lagen om kandidaters valfinansiering gäller skyldigheten en kandidat, kandidatens stödgrupp eller någon annan sammanslutning som uteslutande arbetar för att stödja kandidaten. I lagen ingår ingen definition av stödgrupp, men enligt regeringspropositionens (RP 13/2009) motivering avses begreppen stödgrupp och någon annan sammanslutning som uteslutande arbetar för att stödja kandidaten täcka in alla de grupper av personer som arbetar kring kandidaten för att genomföra kampanjen. Det har ingen betydelse i vilken form gruppen arbetar, dvs. om det är en registrerad eller en icke registrerad förening, utan det som är avgörande är att gruppen bara stöder kandidaten i fråga. Det är fråga om samma grupp för vilkas del bidrag som de tagit emot måste ingå i redovisningen av valfinansiering.

Enligt partilagen gäller skyldigheten partiet, dvs. partiets centralorganisation och partiföreningar till vilka enligt partilagen hör föreningar som enligt stadgarna hör till partiet eller till en av partiets medlemsföreningar.

Vilken tidsperiod gäller skyldigheten?

Både i fråga om en enskild kandidat och i fråga om ett parti gäller skyldigheten den lagstadgade kampanjperioden, dvs. den tidsperiod som börjar sex månader före och slutar två veckor efter valdagen.

Vad är en avgiftsbelagd reklam?

I lagen ingår ingen definition av en kandidats eller ett partis valkampanj med undantag av ovan nämnda kampanjperiod. Enligt regeringspropositionen (RP 6/2010 rd) avses med avgiftsbelagd reklam som ingår i valkampanjen eller är avsedd att stödja den sådana reklamer som offentliggörs eller får spridning under kampanjperioden.

Den som utarbetar annonsen ska i sista hand avgöra om det är fråga om en sådan valreklam som avses i lagen eller en annan annons. Detta gäller naturligtvis också valutgifterna som ska ingå i redovisningen av valfinansiering. Det är möjligt att en person som ställt upp som kandidat talar vid ett evenemang som det görs reklam för utan att det är fråga om ett valmöte. Å andra sidan förutsätts det inte att en reklam som ingår i valkampanjen ska innefatta kandidatens nummer eller ens att det nämns att personen i fråga är en kandidat. Omsorgsplikten omfattar på samma sätt som redovisningsskyldigheten enligt lagen om kandidaters valfinansiering en längre tid än tiden för den officiella kandidatuppställningen.

I lagen ingår ingen definition på valreklam. En reklam kan anses betyda vilket som helst material för att stöda kampanjen som offentliggörs eller får spridning i vilken som helst form. Skyldigheten gäller därmed såväl reklamer som publiceras i tidningar, i radio, television och på webben som utomhusreklamer. Omsorgsplikten gäller dock enbart avgiftsbelagda reklamer.

Vad betyder omsorgsplikten?

Både när det gäller kandidaterna och partierna är skyldigheten att se till att betalaren framgår av reklamen en omsorgsplikt. En kandidat är till exempel inte skyldig att se till att betalarens namn framgår av alla reklamer som stöder honom eller henne, eftersom alla dessa reklamer inte nödvändigtvis hör till kandidatens bestämmanderätt. Å andra sidan avses med sådan avgiftsbelagd reklam som ingår i valkampanjen eller är avsedd att stödja den uttryckligen sådana situationer där kandidaten eller partiet har haft möjlighet att komma överens om reklamens innehåll med den som betalar reklamen. Dessa reklamer som någon annan än kandidaten eller partiet har betalat ska naturligtvis ingå i redovisningen av valfinansieringen.

Vad ska framgå av reklamen?

Både enligt lagen om kandidaters valfinansiering och partilagen ska det av reklamen framgå vem som betalar den. Enligt förutsätts inga andra uppgifter, t.ex. texten "betalats av" eller "reklamen har betalats av". Grundlagsutskottet har ansett (GrUB 3/2010 rd) att om ett parti själv betalar reklamen, räcker det med att partiets namn är tydligt utsatt i reklamen. Enligt utskottet räcker det också för en enskild kandidats valreklam att kandidatens namn tydligt framgår av reklamen, om han eller hon själv betalar för den. För klarhetens skull kan det vara bra att foga t.ex. en förklaringstext i reklamen, om det i den förekommer namn på flera olika aktörer. Om det till exempel i en reklam som stödgruppen har betalat finns både partiets och stödgruppens namn kan det för klarhetens skull vara bra att foga till reklamen en förklaringstext, t.ex. "Den här reklamen har betalats av (stödgruppens namn)".

På vilket sätt skyddas integriteten av givare av mindre donationer?

Både i lagen om kandidaters valfinansiering och partilagen ingår en undantagsbestämmelse beträffande mindre donationer enligt vilken namnet på en enskild person inte får uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av den reklam han eller hon har betalat är mindre än de lagstadgade gränsvärdena. Enligt lagen om kandidaters valfinansiering är gränsen vid kommunalval 800 euro och vid andra val 1 500 euro. Enligt partilagen är gränsen 1 500 euro.

Om den enskilda personen samtycker till det kan namnet uppges. Det är dock skäl att notera att undantagsbestämmelsen enbart gäller privatpersoner, inte t.ex. företag eller andra sammanslutningar. Om en ovan avsedd givare av en mindre donation betalar reklamen kan det vara skäl att nämna detta i reklamen, eftersom det annars ser ut som om kandidaten har betalat reklamen själv.

Vem är betalaren av en reklam?

Betalaren av en avgiftsbelagd reklam är den som betalar räkningen för reklamen. Om räkningen till exempel betalas från kandidatens stödgrupps konto är stödgruppen reklamens betalare. I detta sammanhang spelar det ingen roll varifrån stödgruppen har fått pengarna. Samma gäller kandidaten själv om han eller hon betalar räkningen. Valfinansieringens ursprung utreds på basis av redovisningen av valfinansieringen, inte på basis av namnet på betalaren av reklamen. Partierna har motsvarande redovisningsskyldighet beträffande finansieringen av valkampanjen och därmed gäller samma regel även partierna och partiföreningarna.

Betalaren av reklamen kan därmed vara kandidaten själv, hans eller hennes stödgrupp, partiets lokalförening eller kretsorganisation, en privatperson eller ett företag. Enligt lagen måste betalaren framgå av reklamen med undantag av ovan nämnda undantagsbestämmelse som gäller privatpersoner.

Om reklamen undantagsvis har flera betalare så att utgivaren av reklamen fakturerar olika delar av reklamen av olika instanser ska alla betalare framgå av reklamen. Detta är dock i praktiken sällsynt.

Vad händer om denna skyldighet inte följs?

I lagen om kandidaters valfinansiering och partilagen ingår inga sanktioner för överträdelse av omsorgsplikten. Detta är motiverat eftersom det inte alltid är möjligt att entydigt definiera en kampanj och kandidaten eller partiet inte alltid kan påverka på all reklamverksamhet. Skyldigheten gäller dessutom alla kandidater dvs. också dem som inte blir valda och därmed inte omfattas av tillsynen över valfinansieringen.

Det är bra att komma ihåg att det att man uppger betalaren i en avgiftsbelagd valreklam inte utesluter skyldigheten enligt lagen om kandidaters valfinansiering och partilagen att att redovisa valbidragen. Betalade reklamer utgör valbidrag som måste redovisas.

Varför behövs denna skyldighet?

Skyldigheten att uppge betalaren kompletterar skyldigheten att redovisa valfinansieringen. Den syftar till att förebygga hemlig finansiering dvs. att lagen om kandidaters valfinansiering kringgås genom att med bidragsgivaren komma överens om att denne betalar valreklam som inte ingår i redovisningen av valfinansiering. Skyldigheten syftar också till att förebygga negativ reklamverksamhet.