Elektronisk röstning

1. Arbetsgruppen för internetröstning 2017

Sipiläs regering beslutade i sin strategsession den 24 oktober 2016 att internetröstning ska införas i Finland i alla allmänna val och folkomröstningar och att justitieministeriet under år 2017 i form av parlamentarisk beredning utarbetar en förutredning om ärendet.

Justitieministeriet arbetsgrupp med en parlamentarisk styrgrupp överlämnade sin förutredning och slutrapport till justitieministern den 19 december 2017. Arbetsgruppen föreslog att internetröstning inte ska införas. Justitieminister meddelade att han inte tänker föra ärendet vidare under denna regeringsperiod.

2. Arbetsgruppen för internetröstning 2013–2015

Arbetsgruppen för internetröstning som tillsattes av justitieministeriet den 15 november 2013 lämnade sin slutrapport den 22 april 2014. Arbetsgruppen föreslog ett försök med internetröstning vid kommunala folkomröstningar under åren 2016-2020.

3. Projektet för att införa elektronisk röstning under åren 2005–2008

Projektet för att införa elektronisk röstning startades år 2005. Innan projektet startades presenterades de allmänna linjerna för elektronisk röstning i justitieministeriets betänkanden.

Regeringens proposition om ändring av vallagen överlämnades till riksdagen den 10 mars 2006.

Riksdagen antog regeringens proposition den 21 september 2006, dock bl.a. med den ändringen att elektronisk röstning införs först vid kommunalvalet 2008.

Ett försök med elektronisk röstning genomfördes i samband med kommunalvalet 2008 i tre kommuner i Nylands län, dvs. i Vichtis, Grankulla och Högfors. Röstberättigade i dessa kommuner kunde rösta elektroniskt på kommunens allmänna förhandsröstningsställen och röstningsställena på valdagen. Röstningen skedde på samma sätt som vid tidigare val i vallokalen och i närvaro av valmyndigheten. Också i försökskommunerna var det dock även möjligt att rösta på traditionellt sätt med röstsedel. Det var inte möjligt att rösta på distans via internet.

Justitieministeriet utarbetade en promemoria om erfarenheterna av försöket med elektronisk röstning.

Ministeriet fick 30 utlåtanden beträffande promemorian och frågan diskuterades också på dinasikt.fi.

Regeringen beslutade vid sin aftonskola den 13 januari 2010 att utvecklandet av den elektroniska röstningen på röstningsställena inte fortsätter för tillfället, utan tills vidare tillämpas det nuvarande valsystemet. Samtidigt ska dock den internationella utvecklingen av elektronisk röstning följas.

Annat material:

Presentation av förfarandet vid elektronisk röstning

Pressmeddelanden: