Fartygsröstning

Möjlighet till förhandsröstning ordnas även för personalen ombord på finska fartyg som befinner sig utomlands. Fartygsröstning kan inledas redan den 18 dagen före valdagen, men den avslutas samtidigt som röstningen vid beskickningarna, dvs. den 8 dagen före valdagen.

Endast fartygets personal får rösta i fartygsröstningen. Fartygsröstningen förrättas av en valförrättare, som är fartygets befälhavare eller en av denne förordnad, på fartyget tjänstgörande person.