BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Registrets eller behandlingshelhetens namn

Behandling av personuppgifter som lämnas in i samband med beställning av brevröstningshandlingar vid allmänna val

Personuppgiftsansvarig

Justitieministeriet, [email protected]

Du kan kontakta justitieministeriets dataskyddsansvariga per e-post, adress [email protected]. Frågor som gäller behandlingen av personuppgifter vid beställning av brevröstningshandlingar ska dock i första hand skickas till [email protected].

Syfte och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Personuppgifterna behövs för ordnandet av brevröstning.

Rättslig grund för behandlingen:

Artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen (behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige).

66 c § i vallagen (714/1998)

Vems personuppgifter behandlar vi och vilka uppgifter samlas in? 

Vid beställning av brevröstningshandlingar registrerar vi den röstberättigades för- och efternamn, personbeteckning, telefonnummer och den adress i utlandet till vilken beställaren vill att handlingarna skickas.  

Därtill registreras e-postadressen, om den ges i beställningen.

I beställningssystemet registreras användarens ip-adress och identifieringsuppgifterna för webbläsaren.

Vem har tillgång till de personuppgifter som samlas in?

Uppgifterna behandlas av Rättsregistercentralen och dess underleverantörer vid brevröstning.

Efter att röstningen på valdagen har avslutats kan andra uppgifter än personbeteckningar lämnas ut även med stöd av offentlighetslagen (621/1999).

Uppgifter kan dessutom lämnas ut till polisen för utredning av brott.

Kan dina personuppgifter lämnas ut till tredjeländer?

Personuppgifter som finns i registret lämnas eller överförs i regel inte till stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Hur länge lagrar vi dina uppgifter?

De personuppgifter som ingår i beställningstjänsten ska enligt 66 c § i vallagen förstöras efter att valresultatet vunnit laga kraft.

Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder

Uppgifterna finns i en fysiskt och elektroniskt skyddad miljö. Tillgång till systemet beviljas efter behov. Det upprättas en logg över behandlingen av uppgifterna.

Varifrån får vi personuppgifter?

Uppgifterna samlas in i samband med beställning av brevröstningshandlingar.

Vilka rättigheter har du?

Du kan be att få tillgång till de uppgifter som gäller dig genom att kontakta justitieministeriets registratorskontor elektroniskt ([email protected]), per post (postadress: PB 25, 00023 Statsrådet) eller personligen (besöksadress: Södra Esplanaden 10, 00130 HELSINGFORS). För att få dina uppgifter ska du styrka din identitet och på så sätt bevisa din rätt att kontrollera dina uppgifter.

Om du upptäcker fel i dina uppgifter, kan du be att den felaktiga uppgiften rättas. I din begäran ska du specificera vilken uppgift som du anser vara felaktig, på vilka grunder den är felaktig och hur den borde rättas. Du kan också begära att dina personuppgifter kompletteras om du anser att de är bristfälliga.

Om du har bestridit uppgifternas riktighet, har du rätt att begära att behandlingen av uppgifterna begränsas tills riktigheten hos dem har säkerställts.

Om du vill lämna in ett klagomål om behandlingen av dina personuppgifter ska du i första hand kontakta justitieministeriets registratorskontor. Du har också rätt att lämna in ett klagomål om behandlingen av dina uppgifter till tillsynsmyndigheten, som är dataombudsmannen. Webbplatsen för dataombudsmannens byrå finns på adressen www.tietosuoja.fi.