Regionala folkomröstningar

Bestämmelser om rådgivande folkomröstningar i välfärdsområden finns i 31 § i lagen om välfärdsområden (611/2021). Välfärdsområdesfullmäktige beslutar om anordnandet av en folkomröstning. Initiativ till en folkomröstning föreslås kunna tas av minst 3 procent av de invånare i välfärdsområdet som fyllt 15 år.

Bestämmelser om rådgivande kommunala folkomröstningar finns i 24–25 § i kommunallagen (410/2015). Kommunfullmäktige beslutar om anordnandet av en folkomröstning. Initiativ till en folkomröstning föreslås kunna tas av minst 4 procent av de invånare i kommunen som fyllt 15 år. 

Bestämmelser om förfarandet vid folkomröstningar i både välfärdsområden och kommuner utfärdas genom lag (656/1990). En folkomröstning kan i princip anordnas vilken söndag som helst som fullmäktige bestämt, men dock inte i samband med statliga val eller statliga folkomröstningar. 

Lagstiftningen om rådgivande kommunala folkomröstningar trädde ursprungligen i kraft den 1 augusti 1990. Den första kommunala folkomröstningen ordnades i Tusby den 12 maj 1991. Hittills har inga folkomröstningar förrättats i välfärdsområdena.

Förteckning över kommunala rådgivande folkomröstningar efter 1991 (på finska)